Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie :

Dane a poplatky

Žiadosť o zníženie, odpustenie poplatku za komunálne odpady - GDPR Stiahnuté: 1245x | 06.06.2018

Ohlásenie zániku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálne odpady - GDPR Stiahnuté: 602x | 06.06.2018

Oznámenie o zmene bydliska na území mesta Piešťany pre FO - GDPR Stiahnuté: 437x | 06.06.2018

Žiadosť o vrátenie preplatku za komunálny odpad - GDPR Stiahnuté: 995x | 06.06.2018

Územno-technické informácie, stanoviská k stavbám

Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie - GDPR Stiahnuté: 464x | 12.06.2018

Územné a stavebné konanie

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby GDPR Stiahnuté: 544x | 12.06.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - fyzické osoby - GDPR Stiahnuté: 927x | 12.06.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - právnické osoby a organizácie - GDPR Stiahnuté: 594x | 12.06.2018

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia - fyzické osoby - GDPR Stiahnuté: 409x | 12.06.2018

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia - právnické osoby - GDPR Stiahnuté: 356x | 12.06.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (na zmenu územného rozhodnutia) - GDPR Stiahnuté: 564x | 12.06.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia (na zmenu rozhodnutia o využití územia) - GDPR Stiahnuté: 425x | 12.06.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu účelu užívania - GDPR Stiahnuté: 757x | 12.06.2018

Prehlásenie o vykonaní stavebného dozoru - GDPR Stiahnuté: 440x | 12.06.2018

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby - GDPR Stiahnuté: 410x | 12.06.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením - GDPR Stiahnuté: 495x | 12.06.2018

Prehlásenie o vzdaní sa opravného prostriedku - GDPR Stiahnuté: 283x | 12.06.2018

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) Stiahnuté: 302x | 11.08.2015

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - GDPR Stiahnuté: 755x | 12.06.2018

Stavebný poriadok

Ohlásenie jednoduchej stavby - GDPR Stiahnuté: 767x | 12.06.2018

Stránka