Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie :

Dane a poplatky

Žiadosť o zníženie, odpustenie poplatku za komunálne odpady - GDPR Stiahnuté: 1407x | 10.01.2020

Ohlásenie zániku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálne odpady - GDPR Stiahnuté: 676x | 04.11.2019

Oznámenie o zmene bydliska na území mesta Piešťany pre FO - GDPR Stiahnuté: 491x | 04.11.2019

Žiadosť o vrátenie preplatku za komunálny odpad - GDPR Stiahnuté: 1187x | 04.11.2019

Územno-technické informácie, stanoviská k stavbám

Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie - GDPR Stiahnuté: 596x | 11.10.2019

Územné a stavebné konanie

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby GDPR Stiahnuté: 621x | 11.10.2019

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - fyzické osoby - GDPR Stiahnuté: 1065x | 15.01.2020

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - právnické osoby a organizácie - GDPR Stiahnuté: 729x | 15.01.2020

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia - fyzické osoby - GDPR Stiahnuté: 501x | 11.10.2019

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia - právnické osoby - GDPR Stiahnuté: 412x | 11.10.2019

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (na zmenu územného rozhodnutia) - GDPR Stiahnuté: 724x | 11.10.2019

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia (na zmenu rozhodnutia o využití územia) - GDPR Stiahnuté: 519x | 11.10.2019

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu účelu užívania - GDPR Stiahnuté: 855x | 11.10.2019

Prehlásenie o vykonaní stavebného dozoru - GDPR Stiahnuté: 504x | 11.10.2019

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby - GDPR Stiahnuté: 491x | 11.10.2019

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením - GDPR Stiahnuté: 581x | 11.10.2019

Prehlásenie o vzdaní sa opravného prostriedku - GDPR Stiahnuté: 304x | 11.10.2019

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) Stiahnuté: 319x | 11.08.2015

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - GDPR Stiahnuté: 918x | 11.10.2019

Stavebný poriadok

Ohlásenie jednoduchej stavby - GDPR Stiahnuté: 851x | 11.10.2019

Stránka