Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie :

Životné prostredie

Oznámenie o nelegálnej skládke odpadov _GDPR Stiahnuté: 567x | 31.05.2018

Žiadosť o zmenu zbernej nádoby na komunálny a drobný stavebný odpad ( fyzické osoby žijúce v rodinných a bytových domoch ) - GDPR Stiahnuté: 900x | 13.09.2019

Žiadosť o zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodňovanie komunálnych odpadov ( právnické osoby a podnikatelia ) - GDPR Stiahnuté: 982x | 13.09.2019

Žiadosť o zmenu zbernej nádoby na komunálny a drobný stavebný odpad( právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia ) - GDPR Stiahnuté: 677x | 13.09.2019

Oznámenie údajov potrebných pre určenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia - GDPR Stiahnuté: 1357x | 04.06.2018

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na inštaláciu, na zmenu a na prevádzku technologických celkov MZZO - GDPR Stiahnuté: 565x | 08.10.2019

Žiadosť o povolenie a užívanie stavby MZZO a o povolenie zmeny technologického zariadenia - GDPR Stiahnuté: 979x | 08.10.2019

Žiadosť o úpravu drevín rezom vo verejnej zeleni na území mesta Piešťany - GDPR Stiahnuté: 865x | 17.09.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - GDPR Stiahnuté: 1820x | 17.09.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu vlastníka-mestské pozemky - GDPR Stiahnuté: 380x | 31.05.2018

Oznámenie o vyrúbaní dreviny podľa § 47 ods. 4 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - GDPR Stiahnuté: 918x | 17.09.2019

Oznámenie o vyrúbaní ovocných drevín pri obnove produkčných ovocných drevín -GDPR Stiahnuté: 527x | 17.09.2019

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov ( pre živočíšnu výrobu ) - GDPR Stiahnuté: 599x | 31.05.2018

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov ( pre rastlinnú výrobu ) - GDPR Stiahnuté: 543x | 31.05.2018

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov ( pre hospodárenie na vode ) - GDPR Stiahnuté: 671x | 31.05.2018

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov ( pre hospodárenie v lesoch ) - GDPR Stiahnuté: 564x | 31.05.2018

Žiadosť o pridelenie identifikačného čísla fyzickej osobe - podnikateľovi Stiahnuté: 1348x | 11.08.2015

Žiadosť fyzickej osoby - podnikateľa o zmenu údajov zapísaných v registri organizácií Stiahnuté: 484x | 11.08.2015

Žiadosť o vyjadrenie k hydrogeologickému prieskumu - GDPR Stiahnuté: 706x | 04.06.2018

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby - GDPR Stiahnuté: 832x | 17.09.2019

Stránka