Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie :

Životné prostredie

Oznámenie o nelegálnej skládke odpadov _GDPR Stiahnuté: 818x | 16.12.2021

Žiadosť o zmenu zbernej nádoby na komunálny a drobný stavebný odpad ( fyzické osoby žijúce v rodinných a bytových domoch ) - GDPR Stiahnuté: 1346x | 16.12.2021

Žiadosť o zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodňovanie komunálnych odpadov ( právnické osoby a podnikatelia ) - GDPR Stiahnuté: 1334x | 16.12.2021

Žiadosť o zmenu zbernej nádoby na komunálny a drobný stavebný odpad( právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia ) - GDPR Stiahnuté: 936x | 16.12.2021

Oznámenie údajov potrebných pre určenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia - GDPR Stiahnuté: 1891x | 04.06.2018

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na inštaláciu, na zmenu a na prevádzku technologických celkov MZZO - GDPR Stiahnuté: 687x | 08.10.2019

Žiadosť o povolenie a užívanie stavby MZZO a o povolenie zmeny technologického zariadenia - GDPR Stiahnuté: 1687x | 08.10.2019

Žiadosť o úpravu drevín rezom vo verejnej zeleni na území mesta Piešťany - GDPR Stiahnuté: 1241x | 17.09.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - GDPR Stiahnuté: 2656x | 17.09.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu vlastníka-mestské pozemky - GDPR Stiahnuté: 524x | 31.05.2018

Oznámenie o vyrúbaní dreviny podľa § 47 ods. 4 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - GDPR Stiahnuté: 1104x | 17.09.2019

Oznámenie o vyrúbaní ovocných drevín pri obnove produkčných ovocných drevín -GDPR Stiahnuté: 721x | 17.09.2019

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov ( pre živočíšnu výrobu ) - GDPR Stiahnuté: 933x | 31.05.2018

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov ( pre rastlinnú výrobu ) - GDPR Stiahnuté: 760x | 31.05.2018

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov ( pre hospodárenie na vode ) - GDPR Stiahnuté: 934x | 31.05.2018

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov ( pre hospodárenie v lesoch ) - GDPR Stiahnuté: 769x | 31.05.2018

Žiadosť o pridelenie identifikačného čísla fyzickej osobe - podnikateľovi Stiahnuté: 1739x | 11.08.2015

Žiadosť fyzickej osoby - podnikateľa o zmenu údajov zapísaných v registri organizácií Stiahnuté: 596x | 11.08.2015

Žiadosť o vyjadrenie k hydrogeologickému prieskumu - GDPR Stiahnuté: 1061x | 04.06.2018

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby - GDPR Stiahnuté: 1303x | 17.09.2019

Stránka