Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI

 

PODMIENKY POSKYTOVANIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY (V DOMÁCNOSTI):

  • Žiadateľ je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby (ak má stupeň odkázanosti najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)
  • Žiadateľ je odkázaný na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách (podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)

 

POSTUP PRI VYBAVOVANÍ:

  1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu

Občan požiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na Mestskom úrade, odbore sociálnych služieb v mieste trvalého bydliska. Ak bol za posledných 6 mesiacov občan hospitalizovaný v nemocnici doloží aj prepúšťacie správy z nemocnice.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti , Lekársky nález

 

  1. Sociálny posudok

Zamestnankyne Mesta Piešťany, odboru sociálnych služieb vykonajú šerenie v domácnosti žiadateľa, kde spíšu Záznam o sociálnej anamnéze občana a Mesto Piešťany vydá sociálny posudok v súlade s § 50 zákona o sociálnych službách.

 

  1. Lekársky posudok

Zmluvný posudkový lekár Mesta Piešťany vykoná lekársku posudkovú činnosť a vypracuje lekársky posudok. Ten vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného lekárom, s ktorým má občan uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

 

  1. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu

Na základe lekárskeho a sociálneho posudku Mesto Piešťany vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje okrem iného aj stupeň odkázanosti a návrh druhu sociálnej služby.

 

  1. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Na základe  posudku o odkázanosti na sociálnu službu s minimálnym stupňom II., Mesto Piešťany  vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

 

  1.  Zmluva o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Ak je žiadateľ odkázaný na sociálnu službu a požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, Mesto Piešťany so žiadateľom uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

 

  1. Výkon opatrovateľskej služby v domácnosti

Prebieha v rozsahu podľa zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby. V prípade domácej opatrovateľskej služby opatrovateľ/ka vykonáva opatrovateľskú činnosť v domácnosti opatrovaného. Poskytovanie opatrovateľskej služby (v domácnosti) je závislé od personálnych možností poskytovateľa (voľného úväzku opatrovateľky), lokality žiadateľa o opatrovateľskú službu (miesta výkonu práce opatrovateľky). Ak nie je možné zabezpečiť poskytnutie opatrovateľskej služby okamžite, žiadosť je  zaradená do evidencie žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na základe Smernice o postupe a kritériách evidencie žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podmienenej odkázanosťou fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.

Smernica č. 4/2021 o postupe a kritériách evidencie žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podmienenej odkázanosťou fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.

Opatrovateľská služba je spoplatnená podľa platného VZN Mesta Piešťany o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany.

VZN Mesta Piešťany o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany - 8/2021

Evidencia žiadostí 

 

Kontaktné osoby:

Mgr. Beáta Hudcovičová

tel. 033/77 65 413

e-mail: beata.hudcovicova@piestany.sk

 

Mgr. Lucia Krepopová

tel. 033/77 65 413

e-mail: lucia.krepopova@piestany.sk