Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Nájom majetku mesta (nebytové priestory/pozemky)

Záujemca (právnická, alebo fyzická osoba) o nájom nehnuteľností vo vlastníctve mesta (nebytové priestory/ pozemky) môže podať písomnú žiadosť na Mestský úrad, Odbor právny a klientskeho centra. V žiadosti uvedie najmä údaje o žiadateľovi, označenie nehnuteľnosti o ktorú má záujem (parcelné číslo pozemku, súpisné číslo stavby, výmera ...) a účel na ktorý chce nehnuteľnosť využívať.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o nájom nebytových priestorov/pozemku
  • Ak je žiadateľom obchodná spoločnosť- výpis z OR nie starší ako 3 mesiace, použiteľný pre právne úkony
  • Ak je žiadateľom právnická osoba- nepodnikateľ (napr. občianske združenie - doklad preukazujúci jej právnu subjektivitu
  • Ak je žiadateľom podnikateľ- fyzická osoba- doklad o oprávnení podnikať (živnostenský list, koncesná listina a pod.)
  • Ak ide o nájom časti pozemku, geometrický plán na oddelenie pozemku (úradné overenie príslušnou Správou katastra nie je nevyhnutné)

Vybavuje

Odbor právny a klientskeho centra

Kontakt

Tel.: 77 65 441, 77 65 360

Súvisiace právne a iné predpisy

  • Zákon č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
  • Zásady o hospodárení s majetkom mesta Piešťany v znení dodatkov
  • Zásady o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Piešťany v znení dodatkov