Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Kúpa / zámena majetku mesta

Záujemca (právnická alebo fyzická osoba) o kúpu, prípadne zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta (napr. nebytové priestory, pozemky) môže podať písomnú žiadosť Mestskému úradu v Piešťanoch, Odbor právny a klientskeho centra. V žiadosti uvedie najmä údaje o žiadateľovi, označenie nehnuteľnosti, o ktorú má záujem (parcelné číslo pozemku, druh pozemku, súpisné číslo stavby a pod.) a účel, na ktorý chce nehnuteľnosť využívať.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o kúpu/zámenu majetku mesta
  • Čestné prehlásenie v zmysle § 9 ods. 4 z. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
  • Ak je žiadateľom obchodná spoločnosť - výpis z OR nie starší ako 3 mesiace použiteľný pre právne úkony
  • Ak je žiadateľom právnická osoba - nepodnikateľ (napr. občianske združenie) - doklad preukazujúci jej právnu subjektivitu
  • Ak je žiadateľom podnikateľ - fyzická osoba - doklad o oprávnení podnikať (živnostenský list, koncesná listina a pod.)
  • Ak ide o prevod časti pozemku, geometrický plán na oddelenie pozemku (úradné overenie príslušnou Správou katastra nie je nevyhnutné)

 

Vybavuje

Odbor právny a klientskeho centra

Kontakt

Tel.: 77 65 441, 77 65 360

Súvisiace právne a iné predpisy

  • Zákon č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
  • Zásady o hospodárení s majetkom mesta Piešťany v znení dodatkov