Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Poskytovanie dotácii v oblasti kultúry a športu

Finančné dotácie môže mesto poskytnúť oprávneným subjektom, ktoré vyvíjajú činnosť v oblasti kultúry a športu.

Dotácia môže byť poskytnutá iba na základe písomnej žiadosti podanej v termínoch, oznámených mestom.

Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Piešťany právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom, okruh oblastí, ktorých sa poskytovanie dotácií týka, podmienok, za akých môžu byť poskytované, postup pri prerokovávaní ich poskytovania a zúčtovanie poskytnutých príspevkov upravuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Piešťany č. 2/2022, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom.

Potrebné doklady:

  • žiadosť o dotáciu v kompetencií primátora (do 100 EUR) - Príloha č. 1
  • žiadosť o dotáciu v oblasti športu                                        - Príloha č. 2
  • Projekt
  • Výpis z príslušného registra
  • Doklad o pridelení IČO
  • Zriaďovacia listina, Stanovy spoločnosti

 

Doba vybavenia: 14 až 60 dní
Poplatok: bez poplatku

Súvisiace predpisy

Metodika Komisie pre šport, rekreáciu a cestovný ruch, ktorou sa určuje spôsob prerozdeľovania dotácií PO a FOP pre oblasť podprory "Rozvoja telesnej kultúry a telovýchovy" z rozpočtu Mesta Piešťany v kompetencií MsZ

VZN č. 2/2022 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom

 

Osoby

Meno Funkcie Telefón/E-mail
Mĺkva Zuzana, Mgr. referent pre šport
7765430
zuzana.mlkva@piestany.sk
Kizek Kiššová Diana, Mgr. art. referent pre kultúru
7765476, 0940947451
diana.kizekkissova@piestany.sk