Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oznámenie o konaní kultúrnej alebo športovej akcie, zhromaždenia

Usporiadateľ verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatí na území mesta Piešťany je povinný písomne oznámiť zámer zorganizovať podujatie na území mesta Piešťany Mestskému úradu, najneskôr 7 dní pred uskutočnením podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie podať aj v kratšom termíne. Zmeny údajov uvedených v oznámení je povinný usporiadateľ podujatia oznámiť bezodkladne.

Verejnými kultúrnymi podujatiami sú verejnosti prístupné divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy. Za kultúrne podujatia sa považujú aj verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.

Verejnými telovýchovnými, športovými a turistickými podujatiami sa rozumejú telovýchovné, športové a turistické súťaže, stretnutia, turnaje, preteky a iné podujatia spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou občanov v oblasti telesnej kultúry, ktoré sú prístupné kultúrnej verejnosti. Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov.

Potrebné doklady

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia (tlačivo)
Oznámenie o konaní telovýchovného, športového, turistického podujatia (tlačivo)
Oznámenie o usporiadaní verejného zhromaždenia (tlačivo)
 

Doba vybavenia: do 7 dní

Poplatok: bez poplatku

Súvisiace predpisy
VZN č. 1/2021 o voľných pouličných aktivitách slobodných umelcov

Poskytovanie dotácii v oblasti kultúry a športu

Finančné dotácie môže mesto poskytnúť oprávneným subjektom, ktoré vyvíjajú činnosť v oblasti kultúry a športu.

Dotácia môže byť poskytnutá iba na základe písomnej žiadosti podanej v termínoch, oznámených mestom.
Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Piešťany právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom, okruh

 

Osoby

Meno Funkcie Telefón/E-mail
Mĺkva Zuzana, Mgr. referent pre šport
7765430
zuzana.mlkva@piestany.sk
Kizek Kiššová Diana, Mgr. art. referent pre kultúru
7765476, 0940947451
diana.kizekkissova@piestany.sk