Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Evidencia obyvateľov

 

Úkony v evidencii obyvateľov je možné vykonať aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy. (Súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt)

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

Poplatky sa hradia v hotovosti v pokladni MsÚ.


Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie.
Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady.
Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

 

Doklady potrebné k prihláseniu na trvalý pobyt:

 1. platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze;
 2. ak ide o dieťa do 18 rokov, rodný list - originál vydaný orgánmi Slovenskej republiky, zákonný zástupca prítomný s platným občianskym preukazom;
 3. platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako šesť mesiacov, ak ide o návrat z cudziny;
 4. originál výpis z listu vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu do katastra – nie je povinné, ale pri predložení urýchli prihlasovací proces.,
 5. ak sa zároveň zmenil Váš rodinný stav, predkladáte aj originál sobášneho listu, rozsudok o rozvode s vyznačenou právoplatnosťou;
 6. písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom všetkých vlastníkov/ spoluvlastníkov nehnuteľnosti, príp. vlastníci môžu dať súhlas priamo na ohlasovni pobytov.
 7. v prípade úmrtia vlastníka alebo spoluvlastníka, ktorý je stále uvedený na doklade o vlastníctve, nie je možné vykonávať tie úkony spojené s hlásením pobytu, pri ktorých sa vyžaduje súhlas všetkých spoluvlastníkov

 

Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak ide o prihlásenie:

 1. vlastníka alebo spoluvlastníka;
 2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti;
 3. ide o prihlásenie manžela/manželky, alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka.

 

Prechodný pobyt hlási občan, ktorý sa dočasne zdržiava mimo miesta trvalého pobytu a trvá viac ako 90 dní. Predpokladaná doba prechodného pobytu už nie je obmedzená, je však potrebné uviesť ako dlho bude trvať.
Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova.
Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátenie potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

 

 1. pokiaľ sa občan prihlasuje na byt / dom, predkladá doklady ako pri trvalom pobyte;
 2. písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom všetkých vlastníkov/ spoluvlastníkov nehnuteľnosti, príp. vlastníci môžu dať súhlas priamo na ohlasovni pobytov ( súhlas môže byť uvedený aj v nájomnej zmluve)

 

Súhlas obce podľa zákona č. 40482011 Z.z. o pobyte cudzincov

Žiadosť o vydanie súhlasu obce podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov

 

Cudzí štátni príslušníci sa prihlasujú na pobyt na

Oddelenie cudzineckej polície PZ Trnava, Paulínska 13, Trnava 917 01

Email: ocppz.trnava@minv.sk,  Tel.: +421-96110-6153, 6154, 6158, 6161, 6163, 6164

 

 

Všetky doklady sa predkladajú v origináloch / sú iba k nahliadnutiu /

 

Iné / zrušenie pobytu, odhlásenie TP do zahraničia .../
Pre informácie o iných životných situáciách sa informujte priamo na ohlasovni pobytov

 

SPRÁVNE POPLATKY:

 

 • Potvrdenie o pobyte - 5,00 €
   

 

 

 

Stránkové dni a hodiny evidencie obyvateľstva
deň                              od     -    do 
pondelok                   7:30     -    15:00
streda                           7:30     -    17:00   
piatok                        7:30     -    14:00
   
Obedná prestávka 11:30    -    12:30

  

 

MenoFunkcieTelefón / E-mail
Krajčírová Máriareferent registra adries7765443
maria.krajcirova@piestany.sk
Juricová Danielareferent evidencie obyvateľstva 7765443
daniela.juricova@piestany.sk