Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Pripojenie na miestnu komunikáciu, zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie

O pripájaní miestnych komunikácií, zriaďovaní vjazdov z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia a vjazdov z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti rozhoduje príslušný cestný správny orgán - Mesto Piešťany. Povolenie vydáva Mesto Piešťany na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu, resp.   zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu (tlačivo)
  • Žiadosť na vydanie povolenia na úpravu pripojenia na MK resp.úpravu vjazdu z MK ( tlačivo)
  • Prílohy uvedené na žiadosti

Vybavuje

MsÚ v Piešťanoch, Námestie SNP č.3 – Odbor výstavby a dopravy – Referát dopravy a technickej infraštruktúry

Kontakt

p. Palkechová
Tel.: 033/77 65 472
e-mail: beata.palkechova@piestany.sk

Doba vybavenia

do 30 dní

Správny poplatok

podľa zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov