Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zníženie dane z nehnuteľnosti

Správca dane (Mesto Piešťany) poskytne zníženie dane o 50% z ročnej dane

  • na pozemky - záhrady, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,
  • u stavieb na bývanie a byty vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, starších ako 70 rokov , ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
  • u garáží a nebytových priestorov v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu ZŤP, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,
  • na pozemky verejne prístupných parkov a verejne prístupných športovísk

Správca dane poskytne zníženie dane o 70 % z ročnej dane

  • na pozemky, na ktorých sú močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská a remízky, háje a vetrolamy

Ak daňovník spĺňa podmienky zníženia dane z nehnuteľností je povinný si ich uplatniť v lehote na podanie daňového priznania.

Potrebné doklady

Doklady preukazujúce dôvod zníženia dane, napr.:

  • rozhodnutie o ťažkom zdravotnom postihnutí
  • preukaz ZŤP
  • výšku príjmu
  • doklad od orgánu štátnej správy o charaktere pozemku

Vybavuje

Oddelenie finančných služieb - úsek daní a poplatkov

Kontakt

tel.: 033/77 65 485, 77 65 486, 77 65 488
e-mail: darina.fancovicova@piestany.sk, henrieta.jurisova@piestany.sk, marcela.snajdarova@piestany.sk,  

Doba vybavenia

Do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov