Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zníženie dane z nehnuteľnosti

Správca dane (Mesto Piešťany) poskytne v súlade s VZN mesta Piešťany  o dani z nehnuteľností č. 16/2019 zníženie o 50% z ročnej dane:

  • na pozemky - záhrady, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu
  • na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie

 

Doklady preukazujúce dôvod zníženia dane:

  • aktuálne rozhodnutie o výške dôchodku

 

  • na garáže a nebytové  priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu ZŤP, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu

 

Doklady preukazujúce dôvod zníženia dane:

  • rozhodnutie o ťažkom zdravotnom postihnutí alebo preukaz ZŤP
  • doklad preukazujúci vlastníctvo motorového vozidla

 

Doklady preukazujúce dôvody pre poskytnutie daňového zníženia predloží daňovník správcovi dane najneskôr do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia, inak sa zníženie neposkytne.

 

Vybavuje:

Odbor ekonomiky a podnikania - referát daní a poplatkov

 

Kontakt                    

Fyzické osoby priezvisko  A-I,  tel.: 033/7765486, henrieta.jurisova@piestany.sk

Fyzické osoby priezvisko J-O,  tel.: 033/7765488, marcela.snajdarova@piestany.sk

Fyzické osoby priezvisko P-Ž,  tel.: 033/7765485, darina.fancovicova@piestany.sk