Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Predmet poplatku, poplatníka, sadzbu poplatku, sadzbu poplatku pri množstvovom zbere, vznik a zánik poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatku a poplatkové úľavy vymedzuje VZN č. 14/2020 o miestnom poplatku za komunále odpady a drobné stavebné odpady. 

Poplatník je povinný v priebehu roka oznámiť správcovi poplatku (Mesto Piešťany) skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.
 

Potrebné doklady

  • Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby (tlačivo)
  • Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby oprávnené podnikať a právnicke osoby (tlačivo)
  • Oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene poplatkovej povinnosti pre fyzické osoby oprávnené podnikať a právnicke osoby (tlačivo)
  • Živnostenský list

 

Vybavuje

Odbor ekonomiky a podnikania - referát daní a poplatkov, Klientske centrum

 

Kontakt

tel.: 033/77 65 487,77 65 307,
e-mail: lubica.ondreickova@piestany.sk

 

Doba vybavenia

Do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Poplatok

  • Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubí správca poplatku rozhodnutie a zašle daňovníkovi do vlastných rúk. Splatnosť poplatku na rok 2021 je v štyroch rovnakých splátkach do 30.04. , 30.06., 31.08.,a 02.11.2021
  • V prípade, že daňovník nebude pri doručovaní zastihnutý a nevyzdvihne si rozhodnutie do 15 dní odo dňa jeho uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia i keď sa daňovník o uložení nedozvedel.
  • Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je možné zaplatiť prevodom na účet alebo priamo do pokladne na MsÚ.