Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oslobodenie od poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Správca poplatku (Mesto Piešťany) odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník preukáže mestu, že sa v zdaňovacom období viac ako 90 dní nezdržiaval alebo nezdržiava na území mesta.

Potrebné doklady

Takýmito podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne  a nespochybniteľne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo mesta Piešťany v danom zdaňovacom období a to:

  • potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu, 
  • potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby  pobytovou formou, 
  • potvrdenie študentského domova alebo internátu v SR alebo v zahraničí o ubytovaní alebo originál nájomnej zmluvy  (k nahliadnutiu), 
  • potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, ktoré obsahuje údaje o tom, na aké obdobie a akou formou je práca vykonávaná,
  • potvrdenie o zaplatení v inej obci, kde sa v skutočnosti  zdržiava alebo originál nájomnej zmluvy, pričom nie je vlastníkom nehnuteľností v Piešťanoch, 
  • potvrdenie o pobyte v zahraničí a potvrdenie o úhrade miestnej dane za odpad alebo potvrdenie od zamestnávateľa  ak sa poplatník v určenom období zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí  
  • v prípade celoročného pobytu v zahraničí je odpustenie poplatku v rodinnom dome  podmienené vrátením zbernej nádoby a v byte potvrdením správcu bytov.

Ak je potvrdenie v cudzom jazyku je potrebné doložiť preklad (nemusí byť  úradný). Podklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením

Vybavuje

Odbor ekonomiky a podnikania - referátdaní a poplatkov, Klientske centrum

Kontakt

tel.: 033/77 65 487, 77 65 307
e-mail:  lubica.ondreickova@piestany.sk

Doba vybavenia

Do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Súvisiace predpisy

VZN č. 11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady a v znení VZN č. 9/2015.