Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oslobodenie od poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Správca poplatku (Mesto Piešťany) odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník preukáže mestu, že sa v zdaňovacom období viac ako 90 dní nezdržiaval alebo nezdržiava na území mesta.

 

Podmienky a podklady pre odpustenie alebo zníženie poplatku:

 

 1. Správca poplatku na základe žiadosti poplatníka v príslušnom zdaňovacom období zníži alebo odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník správcovi poplatku preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Piešťany. Takýmito podkladmi pre odpustenie alebo zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne a nespochybniteľne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo mesta Piešťany v danom zdaňovacom období a to:

 

 1. potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu
 2. potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou
 3. potvrdenie resocializačného zariadenia, reedukačného centra, liečebno – výchovného sanatória, atď. pobytovou formou
 4. študent, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, na splnenie podmienky na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku poskytne poplatník obci údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta spolu s dokladmi o ubytovaní (zmluva o ubytovaní, nájomná zmluva, ...)
 5. doklad preukazujúci status žiaka alebo študenta potvrdenie o návšteve školy, len ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
 6. potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, ktoré obsahuje údaje na aké obdobie a akou formou je práca vykonávaná
 7. aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru v danom zdaňovacom období (nie pracovná zmluva)
 8. pracovná zmluva pri sezónnych prácach v zahraničí
 9. potvrdenie zamestnávateľa zo Slovenskej republiky o výkone práce v zahraničí
 10. potvrdenie o  pobyte v zahraničí  a potvrdenie o úhrade miestnej dane za odpad
 11. aktuálne potvrdenie o úhrade poplatku vystavené v inej obci, resp. správcovskou spoločnosťou, kópia nájomnej zmluvy, kde sa v skutočnosti zdržiava alebo potvrdenie o ubytovaní v služobných ubytovniach, pričom nie je vlastníkom nehnuteľnosti v meste Piešťany.

 

 1. V prípade, že podklad nie je vystavený v slovenskom alebo českom jazyku, poplatník predloží aj voľný preklad príslušného podkladu (nemusí byť úradný).

 

 1. Podklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

 

 1. Potvrdenia, resp. podklady, ktoré sú potrebné na zníženie alebo odpustenie poplatku, je potrebné predložiť správcovi poplatku najneskôr do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

 

Vybavuje

Odbor ekonomiky a podnikania - referátdaní a poplatkov, Klientske centrum

 

Kontakt

tel.: 033/77 65 487, 77 65 307
e-mail:  lubica.ondreickova@piestany.sk

 

Doba vybavenia

Do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Súvisiace predpisy

VZN č. 14/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady