Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Obsah

Miestny poplatok za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj, ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2020.

 

  • Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce uvedená v

 

a) právoplatnom stavebnom povolení, ktorým sa povoľuje stavba (ďalej len „stavebné povolenie“),

b) oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe,

c) právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením

d) právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby, ktorej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby.

 

  • Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je ako stavebník uvedená v stavebnom povolení, právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo ktorej bolo doručené oznámenie stavebného úradu k ohlásenej stavbe.

 

  • Sadzby poplatku za rozvoj v katastrálnom území Piešťany a Kocurice :

 

účel využitia stavby

sadzba poplatku na m2

stavby na bývanie

        3 Eur

stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

      10 Eur

priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

      15 Eur

stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou

      10 Eur

ostatné stavby

        10 Eur

 

  • Obec môže po vzniku poplatkovej povinnosti vyzvať poplatníka na podanie oznámenia o výmere podlahovej plochy nadzemnej časti stavby.

 

  • Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčin základu poplatku (t.j. výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m2) znížený o 60 m2 a sadzby poplatku platnej v čase vzniku poplatkovej povinnosti.

 

  • Poplatok za rozvoj vyrubí obec rozhodnutím. Vyrubený poplatok za rozvoj je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

  • Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým stavebné povolenie stratilo platnosť, ak súčasne poplatník nezačal stavbu realizovať. Ak poplatník neoznámi zánik poplatkovej povinnosti do 60 dní odo dňa jej zániku, nárok na vrátenie poplatku za rozvoj zaniká.

 

Vybavuje

Odbor ekonomiky a podnikania - referát daní a poplatkov

 

Kontakt

Právnické osoby,                      tel.: 033/7765485, adriana.slikova@piestany.sk

Fyzické osoby priezvisko  A-I,  tel.: 033/7765486, henrieta.jurisova@piestany.sk

Fyzické osoby priezvisko J-O,  tel.: 033/7765488, marcela.snajdarova@piestany.sk

Fyzické osoby priezvisko P-Ž,  tel.: 033/7765485, darina.fancovicova@piestany.sk

 

 

Súvisiace predpisy

VZN č.13/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

Zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov