Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Daň z nehnuteľností

Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.1. zdaňovacieho obdobia, pričom daňový subjekt je povinný podať daňové priznanie do 31.01. bežného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa až na výnimky neprihliada.

Predmet dane, daňovníka, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane a daňové úľavy vymedzuje VZN č. 12/2014 o dani z nehnuteľností v znení VZN č. 6/2018. Ak daňovník spĺňa podmienky na úľavu dane z nehnuteľností je povinný si ju uplatniť v lehote na podanie daňového priznania.

Potrebné doklady

 • Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti (tlačivo1, tlačivo2, tlačivo3)
 • Daň z pozemkov:
  • doklad preukazujúci nadobudnutie vlastníctva, povolenie stavby alebo prenájom pozemku (kúpno- predajná zmluva, stavebné povolenie,)
 • Daň zo stavieb:
  • doklad preukazujúci nadobudnutie, vlastníctvo stavby (pri novostavbe kolaudačné rozhodnutie, fotokópia prvej strany zmluvy s vyznačením rozhodnutia o vklade do katastra)
 • Daň z bytov:
  • doklad preukazujúci vlastníctvo bytu (kúpno- predajná zmluva, darovacia zmluva)
 • Občiansky preukaz

Vybavuje

Odbor ekonomiky a podnikania - referát daní a poplatkov, Klientske centrum

Kontakt

tel.: 033/77 65 485, 77 65 486, 77 65 488, 77 65 307
e-mail: darina.fancovicova@piestany.skhenrieta.jurisova@piestany.sk, marcela.snajdarova@piestany.sk, adriana.slikova@piestany.sk

Doba vybavenia

Do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Daň

 • Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane rozhodnutie a zašle daňovníkovi do vlastných rúk. Splatnosť dane na rok 2019 je v troch rovnakých splátkach, prvú splátku do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, druhú do 31.7. a tretiu do 30.09. 2019.
 • V prípade, že daňovník nebude pri doručovaní zastihnutý a nevyzdvihne si rozhodnutie do 15 dní odo dňa jeho uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia i keď sa daňovník o uložení nedozvedel.
 • Daň z nehnuteľnosti je možné zaplatiť prevodom na účet alebo priamo do pokladne na MsÚ.