Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Participatívny rozpočet

Obsah

Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností, daň za psa podľa zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 16/2019 o dani z nehnuteľností, ktoré nadobudlo účinnosť 1.januára 2020

  • Priznanie k dani z nehnuteľnosti  do 31. januára podávajú tí daňovníci (fyzické a právnické osoby), ktorí v priebehu roka 2019 nadobudli nehnuteľnosť /kúpou, darovaním.../ alebo im zaniklo vlastníctvo a vklad do katastra sa uskutočnil do 31.12.2019.
  • Daňové priznanie podávajú aj tí daňovníci, ktorým sa v priebehu roka 2019 zmenil účel využitia stavby, pozemku, bytového alebo nebytového priestoru.
  • Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
  • Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu roka, daňovník je povinný podať priznanie k dani najneskôr do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
  • Predmet dane, daňovníka, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane a daňové úľavy vymedzuje VZN č. 16/2019 o dani z nehnuteľností. Ak daňovník spĺňa podmienky na úľavu dane z nehnuteľností je povinný si ju uplatniť v lehote na podanie daňového priznania.
  • Daň z nehnuteľností, daň za psa vyrubí správca dane rozhodnutím. Daň je daňovník povinný zaplatiť najneskôr do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia a splátky dane v lehote ich splatnosti.
  • V prípade, že daňovník nebude pri doručovaní zastihnutý a nevyzdvihne si rozhodnutie do 15 dní odo dňa jeho uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia i keď sa daňovník o uložení nedozvedel.
  • Daň z nehnuteľnosti je možné zaplatiť prevodom na účet alebo priamo do pokladne na MsÚ.

 

Tlačivá:

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa  (tlačivo1, tlačivo2, tlačivo3)

 

Vybavuje:

Odbor ekonomiky a podnikania - referát daní a poplatkov, Klientske centrum

 

Kontakt

Právnické osoby,                       tel.: 033/7765485, adriana.slikova@piestany.sk

Fyzické osoby priezvisko  A-I,  tel.: 033/7765486, henrieta.jurisova@piestany.sk

Fyzické osoby priezvisko J-O,  tel.: 033/7765488, marcela.snajdarova@piestany.sk

Fyzické osoby priezvisko P-Ž,  tel.: 033/7765485, darina.fancovicova@piestany.sk

Klientske centrum                     tel.: 033/7765307

 

Súvisiace predpisy

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov