Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Žiadosť o nájom bytu na Čachtickej ul. v Piešťanoch

Záujemcovia o nájomný byt vo vlastníctve Mesta môžu o takýto byt požiadať MsÚ v Piešťanoch. Referát sociálnych služieb žiadosti zaeviduje, preverí pravdivosť údajov, vykoná šetrenie aktuálnej bytovej situácie žiadateľa a v zmysle príslušného VZN podané žiadosti vyhodnotí. Po splnení podmienok a podľa získaného počtu bodov budú žiadatelia zaradení do poradia náhradníkov pre každý typ bytu a izbovitosť zvlášť. Takto zostavené poradie náhradníkov sa predloží na schválenie Komisii pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie.

 

Potrebné doklady

  • Žiadosť o pridelenie nájomného bytu (tlačivo) s príslušnými prílohami)

 

Vybavuje

Klientské centrum II – Odbor sociálnych služieb, Referát sociálnych služieb

 

Kontakt

Tatiana Kubová, referent pre opatrovateľskú službu v domácnosti a nájomné bývanie 

Tel.: 033/77 65 414
e-mail: tatiana.kubova@piestany.sk

 

Poplatok

2 € na Klientskom centre I MsÚ pri overení podpisu čestného vyhlásenia, že žiadateľ /žiadatelia nie je/nie sú nájomcami, vlastníkmi bytu, rodinného domu alebo inej nehnuteľnosti určenej na bývanie na území mesta Piešťany, a nie je/nie sú schopný/i sám/sami si riešiť bytovú situáciu.

 

Správa nájomných bytov

Správcom nájomných bytov je Bytový podnik Piešťany s.r.o., Školská ulica č. 19, 921 01 Piešťany

Tel. č. : 77 225 71, 77 225 89

V prípade drobných opráv, resp. havárií kontaktujte správcu nájomných bytov.

 

Súvisiace predpisy