Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Vážení obyvatelia mesta Piešťany,

v súčasnom období naše mesto v spolupráci s firmou Centire, s.r.o. pripravuje strategický dokument s názvom Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len PHSR). Existencia tohto dokumentu je podmienkou pre subjekty miestnej samosprávy na čerpanie financií z európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020.

Mesto Piešťany začalo prípravu na miestnej úrovni v máji tohto roka. Do prípravy nového dokumentu sa postupne zapoja všetci relevantní socio-ekonomickí partneri nášho mesta, súkromného aj občianskeho sektora. PHSR má pre ďalší rozvoj zásadný význam, a preto ho má naše mesto záujem pripraviť  v širokom partnerstve v zmysle platnej legislatívy. 

O postupe prác, ako aj o možnosti zapojenia sa do prieskumu verejnej mienky a účasti na verejných rokovaniach mestského zastupiteľstva budete informovaní prostredníctvom webovej stránky mesta a Radnicou informuje.

Úvodná prezentácia

 

Vážení občania mesta Piešťany,

Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať k spolupráci na vytváraní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany. Vašimi odpoveďami môžete poukázať na problémy, ktoré vnímate ako dôležité a tiež nám poskytnete Váš pohľad na zefektívnenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja nášho mesta.

 

Zásobník  projektových nápadov PHSR mesta Piešťany

Na základe komplexnej analýzy územia, zhodnotenia predchádzajúceho PHSR mesta Piešťany a stretnutí so socio-ekonomickými partnermi, bola zadefinovaná stratégia rozvoja mesta. So strategickým rámcom sa môžete oboznámiť na webovej stránke mesta. Strategický rámec predstavuje oblasti, na ktoré by malo byť koncentrované rozvojové úsilie v meste. Pre naplnenie stratégie sú podstatné konkrétne projekty, ktoré budú realizované v jednotlivých opatreniach. Možnosť navrhovať projekty máte vy, obyvatelia mesta Piešťany.
Prezentácia z pracovného stretnutia pri tvorbe PHSR - Zozbierané projektové zámery

 
5.1.2016 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany.
Dokument  "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany" zverejňuje mesto Piešťany za účelom možnosti pripomienkovania širokou verejnosťou pred dokončením a následným schválením mestským zastupiteľstvom mesta. Pripomienky, ktoré budú viditeľne označené symbolom PHSR, môže fyzická alebo právnická osoba doručiť v písomnej forme na poštovú adresu Mestského úradu Piešťany Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany alebo v elektronickej forme na e-mail. adresu  msu@piestany.sk    Termín doručenia pripomienok je do 15. Januára 2016.

 

20.1.2016 Predloženie dokumentu k schváleniu MsZ