Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Sociálny sprievodca

Subjekty na území mesta pôsobiace v sociálnej sfére

Mesto Pieťany

Mestský úrad Piešťany

 

Zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany

Iné zariadenie

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

 

Zákony v sociálnej oblasti

https://www.employment.gov.sk/sk/legislativa/socialna-pomoc-podpora/

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany

Centrum pre deti a rodinu Piešťany

Poisťovne

Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava - detašované pracovisko v Piešťanoch

Zdravotné poisťovne

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. krajská pobočka Trnava

Dôvera zdravotná poisťovňa

Union zdravotná poisťovňa

 

Občianske združenie, pacientské organizácie

 

Zdravotníctvo

Neštátne subjekty

Dôležité čísla

Predvoľba na Slovensko

Predvoľba Piešťan, Trnavský kraj

Ďalšie subjekty

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Rodinný detský domov, n.o.

Alzheimer centrum Piešťany n.o.

Okresné riaditeľstvo PZ v Trnave, Piešťanský okres

Okresný úrad

Daňový úrad

Ambulancia Klinickej psychológie

AkSen - Aktívny senior o.z.

Občianske združenie Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany

Formy pomoci v sociálnej sfére

Rodina a dieťa

Rodina s nezaopatrenými deťmi

Dieťa v krízovej životnej situácii

Rodina s dieťaťom s výchovnými problémami

Náhradná rodinná starostlivosť

Rodina, resp. občan v hmotnej núdzi

Občan bez prístrešia

Pracovné uplatnenie

Úmrtie rodinného príslušníka

Zdravotne postihnutí a seniori

Dôchodkové zabezpečenie

Opatrovateľská služba v domacnosti občanov

Organizovanie stravovania

Zariadenia pobytové pre seniorov a ZŤP

Denné centrum

Občania závislí na drogách, alkohole ...

Vážení spoluobčania,

naším zámerom bolo opäť dať vám návod, pomoc, radu či len prostú informáciu o tom, čo naše mesto ponúka pre svojich občanov v rámci sociálnej starostlivosti. Nájdete tu zoznam subjektov, ktoré pôsobia na území mesta v rámci sociálnej starostlivosti, a to jednak pre starších spoluobčanov, pre ľudí so zdravotným postihnutím, rodičov, ale aj všetkých, ktorí sa dostanú do neželateľných situácií. Aj touto formou sa k vám chceme priblížiť, aby ste vedeli, že sa na vás nezabúda a že pri ťažkostiach, ktoré vás môžu postretnúť, neostanete sami.

Sociálny sprievodca obsahuje dôležité informácie, kontaktné adresy, telefónne čísla, ktoré každý z nás môže kedykoľvek potrebovať v rámci sociálnej starostlivosti. Mal by jednak informovať o tom, čo pre občana robí mesto a štátne inštitúcie, ale aj uľahčiť orientáciu v spleti množstva úradov, inštitúcií a orgánov sociálnej starostlivosti.

Prijmite ho ako jeden z ďalších krokov, ktorým k vám v ústrety prichádza Mesto Piešťany.