Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Základná škola , Mojmírova ul.

Adresa

Mojmírova 98
92101 Piešťany

Kontakty

telefón
033/7735211

GPS: 48° 35′ 55.116″N  17° 49′ 13.823″E

zobraziť na mape
Riaditeľka školy: Mgr. Jana Chlepková

V školskom roku 2018/2019  školu navštevuje  541 žiakov , ktorí sa učia v 23 triedach, 239 žiakov navštevuje 10 oddelení školského klubu. Pracuje tu 42 pedagogických, 16 prevádzkových zamestnancov a školský psychológ.  Spokojnosť s výchovno-vzdelávacími výsledkami školy dokazuje veľký počet detí, ktoré sa zapísali do prvého ročníka.

Škola poskytuje  vyučovanie anglického jazyka  už od 1. ročníka.

Neodmysliteľnou súčasťou vzdelávania sa v dnešnej dobe stala informatika, ktorá sa zaradila ako ďalšia priorita školy. Škola má vybudované 2 počítačové učebne. Každá trieda je vybavená modernou didaktickou technikou .

 Žiaci sa zapájajú do projektov: Škola podporujúca zdravie, Infovek, Cesta k emocionálej zrelosti, protidrogový projekt Žiak, Stop fajčeniu, Detský čin roka,  Unicef, Mlieko do škôl , Ovocie do škôl. V škole pracuje 23 záujmových krúžkov. V krúžku Školský časopis tvoria   časopis – Naša 5, ktorý môžete nájsť aj v jeho elektronickej podobe na web stránke školy .

Škola organizuje pobyt detí v ŠvP, lyžiarske a plavecké výcvikové kurzy, predmetové exkurzie a výlety.

            Pedagógovia školy rozvíjajú aj kultúrny život detí –žiaci  pravidelne navštevujú divadelné predstavenia v Bratislave, Nitre, Trnave a  absolvujú množstvo výchovných koncertov v Dome umenia a v kine Fontána.  Škola spolupracuje s Mestskou knižnicou v PN a inými organizáciami. V predchádzajúcom školskom roku sa škola prezentovala verejnosti kultúrnym programom v DU – Akadémia 2016 . V mesiaci december škola pripravuje Deň otvorených dverí spojený s vianočnými trhmi.

Zvláštnu pozornosť venuje škola environmentálnej výchove a ochrane zdravia. Cieľom pedagógov je viesť žiakov k zdravému životnému štýlu a chrániť životné prostredie.

Žiaci školy sa  pod vedením svojich pedagógov aktívne zapájajú do predmetových olympiád , umeleckých ,vedomostných a športových súťaží. Výborné  výsledky dosiahli v recitačnej súťaži  „Hollého pamätník a Šaliansky Maťko“, kde žiaci postúpili do krajského kola . Úspešní boli aj v jazykových olympiádach . V krajskom kole olympiády v NEJ sa nám podarilo obsadiť pekné 3.miesto. Aj v olympiáde v ANJ sme mali zastúpenie v krajskom kole.  V rámci predmetových olympiád sme mali krásny úspech z DEJ, kde náš žiak vo svojej kategórii obsadil v krajskom kole 2.miesto.  V  rétorickej súťaži sa nášmu žiakovi darilo natoľko, že získal postup do celoslovenského kola.

Žiaci sa zúčastňujú mnohých športových akcií a súťaží, v ktorých dosahujú výborné výsledky. Pochváliť sa môžeme 1.miestom dievčat v celoštátnom finále v rámci Školských dní športu v štafetovom behu. V gymnastickom štvorboji žiaci našej školy vo svojich kategóriách obsadili popredné miesta a chlapci reprezentovali našu školu v celoslovenskom finále v Poprade.

V každoročnom testovaní žiakov Testovanie 9 a Testovanie 5 dosahujeme nadpriemerné výsledky v porovnaní s celoslovenským priemerom.  

Školská psychologička  pomáha pedagógom a rodičom riešiť vyučovacie a výchovné problémy žiakov. Intenzívne spolupracujeme a komunikujeme s CPPP v Piešťanoch.

Žiaci aktívne pracujú aj v školskom parlamente.

V školskom klube sa žiaci  venujú  rôznymi aktivitám – športu, umeniu, realizujú rôzne súťaže, kvízy, zábavné popoludnia, diskotéky a iné.

Poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy patrí všetkým pedagógom a aktívnym žiakom.

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018