Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Základná škola, Holubyho ul.

Adresa

Holubyho 15
92101 Piešťany

Kontakty

telefón
0911 952 780:
033/7626596
e-mail
kontakt@zsholubyho.sk
Mgr. Andrej Hanic, riaditeľ školy:
andrej.hanic@zsholubyho.sk

GPS: 48° 35′ 48.255″N  17° 49′ 47.868″E

zobraziť na mape
Riaditeľ školy: PaedDr. Andrej Hanic od 01.07.2019

ZŠ Holubyho patrí ku školám s dlhodobou tradíciou, v roku 2012 oslávila 50 výročie jej založenia.

Je plno organizovanou školou so všetkými ročníkmi. Všetkých 5 budov školy je po komplexnej rekonštrukcii. Súčasťami školy sú školský klub detí/ďalej len ŠKD/ so 4 oddeleniami a školská jedáleň s kuchyňou/ďalej len ŠJ/. Prevádzka ŠKD je od 06,30 hodiny do 16,30 hodiny. ŠJ, ktorá je taktiež po komplexnej rekonštrukcii, zabezpečuje pre žiakov, deti a zamestnancov školy chutnú stravu spolu s pitným režimom. 

Čo škola ponúka:

- veľmi pekné prostredie s areálom plného zelene,

- všetky budovy sú po rekonštrukcii, v triedach je nový školský nábytok,

- pre kvalitné a odborné vyučovanie sú zriadené špeciálne učebne pre prácu s počítačmi s interaktívnou technikou, učebňa pre laboratórne práce, učebne pre vyučovanie biológie, fyziky, chémie, školské dielne, jazyková učebňa so slúchadlovým systémom, učebňa dopravnej výchovy,

- moderný výchovno- vzdelávací program zameraný na jazykové, prírodovedné, matematické, čitateľské a digitálne zručnosti žiakov a detí školy,

- rozvíjanie samostatnej práce a tvorivosti žiakov a detí,

- činnosť školského klubu detí, bohatú krúžkovú a mimoškolskú činnosť,

- starostlivosť o nadaných žiakov, podporu a pomoc integrovaným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, program boja proti agresivite a šikanovaniu,

- možnosť účasti detí a žiakov školy v rôznych školských súťažiach a v olympiádach,

- činnosť žiackeho parlamentu, vysielanie v školskom rozhlase a moderné zvonenie.

Program a zameranie školy.

Prostredníctvom kvalifikovaných učiteľov, učiteliek, vychovávateliek a trénerov škola zabezpečuje moderný školský výchovno- vzdelávací program so zameraním na rozvíjanie matematických, jazykových, prírodovedných, digitálnych a športovo- pohybových zručností detí a žiakov školy. Do výchovno- vyučovacieho procesu sú zaraďované didaktické, matematicko- šachové hry, základné kola olympiád matematiky, pytagoriády, slovenského, anglického a nemeckého jazyka, literárnej tvorivosti a prednesu a samostatných výtvarných prác. Okrem toho pre všetkých žiakov školy sa uskutočňujú turnaje vo florbale, vybíjanej a v malom futbale.

V školskom roku sa žiaci školy zúčastňujú základného plaveckého výcviku /2 a 3 ročník/, školy v prírode /1 až 4 ročník/ a lyžiarskeho výcviku /7. alebo aj 8. a 9. ročník/. Pre 1 až 4 ročník sa uskutočňujú didaktické hry a pre 5 až 9 ročník účelové cvičenia. Pre rozvíjanie ďalších kompetencií detí a žiakov školy sú organizované dni dopravnej výchovy, prvej pomoci, športové, atletické dni a dni zdravej výživy.

V rámci zdravej školy dostávajú žiaci školy každý týždeň jablkovú šťavu alebo jabĺčka.

Aktivity v ŠKD, mimo školské a mimo vyučovacie činnosti školy plne zabezpečujú zdravý a harmonický rozvoj detí a žiakov školy.          

Každý rok sa škola v týchto činnostiach a v aktivitách umiestňuje na popredných miestach.

 Pre vyplnenie voľného času detí a žiakov školy na škole pracujú krúžky- šikovníček, detský časopis, literárno dramatický, turistický, pohybových hier, matematické, slovenčina inak, fyzikálno chemický- mladý vedec, začíname s angličtinou, hráme sa zdravo, zdravý životný štýl, pohybový, futbalový, florbalový, bedmintový, strelecký, basketbalový, hádzanársky, gymnastický a šachový. Ďalej dva tanečné útvary a to ľudových tancov a moderných tancov- ZUMBA. V spolupráci s o.z. Klokan sú na škole počas letných prázdnin organizované letné tábory. V poobedňajších hodinách v telocvični školy majú deti a žiaci školy možnosť navštevovať tréningy v basketbale, florbale, futbale a v karate.

Pre žiakov, rodičov a verejnosť vydáva škola školský časopis Holubníček a časopis Klubáčik.

Škola veľmi dobre spolupracuje s rodičmi a zákonnými zástupcami školy/rodičovské združenie/, s radou školy, so zriaďovateľom mestom Piešťany, s basketbalovým klubom BKM- Čajočky, s materskými škôlkami, s CVČ, so športovými klubmi karate, florbalu, futbalu…Každý rok sa žiaci a pedagógovia zapájajú do bohatej projektovej činnosti. Doteraz najvýznamnejším úspechom bola účasť školy v projekte DIELNE II, v ktorom škola získala nové kvalitné učebné pomôcky do učební biológie, fyziky, chémie a do školských dielní.

Novinky pre budúci školský rok.

V priestoroch školy je otvorené Elokované pracovisko, Holubyho 15, Piešťany ako súčasti Materskej škôlky Staničná 2.

Všetky informácie a aktuality zo života školy nájdete na  www.zsholubyhopn.edupage.sk

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018