Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Participatívny rozpočet

Obsah

Základná škola Brezová ul.

Adresa

Brezová, 19
92101 Piešťany

Kontakty

telefón
033/7623307

GPS: 48° 35′ 2.662″N  17° 49′ 10.364″E

zobraziť na mape
Riaditeľ školy: RNDr. Bronislava Fačkovcová

ZŠ Brezová patrí medzi školy,  ktorá aj napriek niekoľkoročnému postupnému populačnému  poklesu má v porovnaní s inými školami dosť žiakov. Spokojnosť s prácou školy môžeme vidieť na množstve prihlásených detí do prvého ročníka aj do ostatných ročníkov.

Spoločným cieľom, ktorý sa prelína prácou zamestnancov  školy v rôznych podobách , je úsilie o rozvoj pozitívnych a zodpovedných vzťahov k sebe, ostatným ľuďom, spoločnosti a prírode.

 Škola  sa vo svojej profilácii zameriava na:

 • Rozšírenie vyučovania matematiky a prírodovedných predmetov na 2.st
 • Možnosť štúdia v športových triedach so zameraním na ľadový hokej na 2.st.
 • Vyučovanie cudzieho jazyka na 1.st. od 1. ročníka
 • Zvýšenie počítačovej gramotnosti

 

Stratégiu plnenia úloh školy možno zhrnúť v nasledovných bodoch: 

 • Škola, ktorá poskytuje kvalitné vzdelanie.
 • Škola, v ktorej sú vytvárané podmienky pre žiakov na získanie kľúčových kompetencií.
 • Škola, ktorá poskytuje deťom estetické pracovné prostredie.
 • Škola priateľská, otvorená, bezpečná, moderná informačná, zdravá.
 • Škola tretieho tisícročia.

 

Materiálno – technická vybavenosť

V školskom roku 2009/2010 prešla budova školy rekonštrukciou, ktorá zahŕňala zateplenie budovy, výmenu okien a vchodových dverí, revitalizáciu fasády, rekonštrukciu školskej kuchyne a jedálne. Všetky tieto skutočnosti sa pozitívne odrážajú na celkovej klíme školy, ktorá tak prispieva k vytvoreniu estetického a podnetného pracovného prostredia pre žiakov aj učiteľov školy. Priestory  verejne prístupných chodieb sú monitorované kamerovým systémom. Okolie školy je esteticky upravené, skrášľuje ho  množstvo zelene.

V budove školy je celkom 40 učební, z toho 9 je odborných učební – školská dielňa,   jazyková učebňa, 2 učebne výpočtovej techniky, učebňa multimediálna, výtvarnej výchovy,  hudobnej výchovy, 2 učebne etickej výchovy, učebňa fyziky. V 28  učebniach sú nainštalované  tabule s dataprojektormi.

 • K pohybovým aktivitám žiaci využívajú 3 telocvične (veľkú, malú a gymnastickú), dobre vybavený vonkajší športový areál.
 • Pre vyučovanie pracovných činností je využívaný aj pomerne rozsiahly školský pozemok a átrium.
 • V budove školy je  školská žiacka  a učiteľská knižnica.
 • Školská  kuchyňa s jedálňou  je zároveň výdajňou i pre ďalšiu školu , ktorej zriaďovateľom je mesto a nemá vlastnú kuchyňu.
 • Škola má kvalitné hygienické zázemie –  WC, šatne so sprchami v telovýchovnom objekte.
 • Každá predmetová komisia má svoj kabinet. Spoločnou miestnosťou pre pedagógov je zborovňa, kde sú pre nich umiestnené dva počítače s pripojením k internetu a tlačiarne. Vychovávateľky v ŠKD používajú svoju zborovňu, kde majú počítač.
 • Vybavenie školy je priebežne revitalizované a nahrádzané novým, moderným nábytkom, najnovšími názornými učebnými pomôckami, novou technikou a informačno – komunikačnými technológiami, čo umožňuje tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. Žiaci a učitelia majú  prístup k internetovej sieti vo všetkých učebniach a kabinetoch školy.
 • V priestoroch hlavnej chodby je oddychová zóna pre žiakov a rodičov. V budove školy sa nachádza zubná ambulancia.
 • Školský psychológ pracuje so žiakmi v osobitnom kabinete.
 •  Na nástenkách a vo vitrínach sú inštalované žiacke práce alebo výstavy.   V priestore hlavnej chodby je zriadená vitrínová sieň najvýznamnejších úspechov. 
 • Veľké prestávky žiaci trávia na rozsiahlom školskom dvore.

 

Prezentácia školy na verejnosti

 • Škola sa prezentuje umiestnením žiakov vo vedomostných a športových súťažiach, predmetových olympiádach na okresnej, krajskej a celoslovenskej úrovni
 • Dosiahnuté výsledky školy v oblasti výučby majú podiel na počtoch záujemcov o vzdelávanie sa v škole. Sú to najmä výsledky Testovania T9, T5 účasť žiakov na vedomostných a športových súťažiach, počet umiestnení žiakov v okresných, krajských a celoslovenských súťažiach a predmetových olympiádach. Tieto výsledky sa podarili  vďaka kooperácií vedenia ZŠ a jej zamestnancov s aktívom rodičov, radou školy a mestským úradom.
 • Web sídlo školy poskytuje všetky informácie o činnosti školy.
 • Vydáva školský časopis
 • Škola dosahuje v športe výborné  výsledky, za čo jej bolo primátorom mesta 17 x po sebe udelené ocenenie ŠKOLA ROKA v športe  a 7x sme boli vyhlásení za ŠKOLU ROKA na Slovensku za posledných 10 rokov, 19x po sebe sme boli víťazmi Piešťanských hier v ľahkej atletike
 • V rámci Slovenska dosahujú ďalej naši žiaci výborné výsledky v atletike, florbale basketbale,  gymnastickom štvorboji, volejbale. Naši žiaci reprezentovali Slovensko  na medzinárodnej súťaži štafiet v behu na 800 metrov v Poľsku .

Medzi najpopulárnejšie akcie zaraďujeme:

 • Tvorivé dielne  vianočné a veľkonočné v spolupráci s rodičmi
 • Vianočné predstavenia pre rodičov, dôchodcov a priateľov školy
 • Vianočné trhy pre verejnosť
 • NOC S ANDERSENOM
 • Majstrovstvá školy v ľahkej atletike

 

Pre  školu je charakteristický otvorený a demokratický prístup k žiakom, vďaka ktorému  v nej vládne neformálna a príjemná atmosféra. 

 

Spárva o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Spárva o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018