Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Materská škola, Valová ul.

Adresa

Valová 40
92101 Piešťany

Kontakty

telefón
033/7622682

GPS: 48° 36′ 4.752″N  17° 50′ 15.114″E

zobraziť na mape
Riaditeľ školy: Mgr. Ľubica Majerčíková

Elokované triedy so sídlom Považská 1, Piešťany:
Zástupca riaditeľa: Marta Hudcovičová
Telefón: 033/7622682

Elokované triedy so sídlom Detvianska 46, Piešťany:
Zástupca riaditeľa: Mgr. Jana Trvalcová

Telefón: 033/7626862

Materská škola Valová 40, 92101 Piešťany  má  od 01.07.2005 udelenú  právnu subjektivitu a tvorí ju 9 tried na troch pracoviskách:    

MŠ Valová - 3 triedy
Elokované pracovisko  MŠ Považská - 2 triedy
Elokované pracovisko MŠ  Detvianska - 4 triedy

Objekty všetkých troch pracovísk sa nachádzajú v účelových budovách, ktoré pozostávajú z prevádzkových častí a tried. Každá trieda má samostatnú umyváreň, šatňu a WC. V budovách Materskej školy Valová a elokovanej triedy Považská sú vybudované sauny. K objektom prislúchajú zatrávnené školské dvory s vysadenými kríkmi, tujami, stromami, záhonmi kvetov a bylinkovými záhradkami. Zatrávnené plochy slúžia ako ihriská a sú na nich nainštalované preliezačky, hojdačky, pieskoviská a ďalšie záhradné náradie. Na školskom dvore elokovaného pracoviska MŠ Detvianska je vybudovaná multifunkčná spevnená plocha, ktorá slúži aj na umiestnenie prenosného dopravného ihriska, na ktorom sa k dopravnej výchove realizuje edukačný proces. Všetky tri prevádzky majú v školskom areáli zriadené chodníky zdravia.  Budovy sú vybavené dostatočným množstvom hračiek, učebných a didaktických pomôcok.
Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom  vo veku spravidla od troch do šiestich rokov, zabezpečuje  plnohodnotnú, cieľavedomú, systematickú a profesionálnu edukáciu a socializáciu. Zvýšená pozornosť  je venovaná  deťom s odloženou povinnou dochádzkou a dodatočne odloženou povinnou dochádzkou , rovnako aj zaškoleniu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a deťom so zdravotným postihom.

Edukačný  proces

Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu ,,Hráme sa a spoznávame svet“ vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu. Okrem hlavných vzdelávacích štandardov  sa plnia úlohy enviromentálnej výchovy, dopravnej výchovy, civilnej a brannej výchovy i zdravotnej výchovy. Pri uplatňovaní cieľov výchovy a vzdelávania  sa zohľadňuje potreba celostného rozvoja osobnosti dieťaťa a utvára predpoklady  pre ďalšie vzdelávanie a v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí pripravuje na život v spoločnosti. Materská škola vytvára priaznivé prostredie na implementáciu inovačných  metód  s využitím informačných a komunikačných technológií, na plnenie cieľov využíva vypracované projekty a nadštandardné aktivíty:

 

 • materská škola Valová a Považská má vybudované sauny, ktoré sa pravidelne využívajú, čím sa zvyšuje  prirodzená imunita detí
 • zapája sa do projektov firmy Biersdorf Slovakia, ktorých cieľom je podporovať rozvoj osobnosti dieťaťa
 • spolupracuje s občianskym združením KLBKO a VÁŽKA v rámci projektov zameraných na kultúrne podujatia s deťmi, ktoré sú hospitalizované v nemocniciach, a zároveň pri zveľaďovaní materiálno-technickej základne školy k uskutočňovaniu športových aktivít
 • aktívne  sa využívajú stavebnice LEGO-DACTA na rozvíjanie logického myslenia detí, tvorivosti a nahrádzanie konvergentného myslenia divergentným
 • oboznamovanie sa detí s anglickým jazykom
 • každoročne organizujeme v spolupráci s Mestskou políciou Piešťany v rámci projektu našej MŠ „Sebaisté dieťa v doprave“ dopravnú súťaž pre všetky deti mesta Piešťany pod názvom: „Predškoláčik-dopraváčik“
 • v rámci environmentálneho projektu sme zriadili bylinkovú záhradku a prostredníctvom ktorej sa realizujú príslušné edukačné aktivity
 • všetky tri pracoviská majú v areáli školskej záhrady zriadené chodníky zdravia a MŠ disponuje vypracovaným projektom k danej téme pod  názvom: „Chodník zdravia“
 • MŠ Detvianska má vypracovaný projekt ,,Detské fitko“ , zriadené detské fitnes centrum a  v rámci vzdelávacej oblasti: Zdravie a pohyb  sa realizujú rozličné edukačné aktivity 
 • MŠ disponuje vo svojich priestoroch aj knižnicou  a k danej téme má vypracovaný projekt rozvíjajúci predčitateľskú gramostnosť v rámci vzdelávacej oblasti: Jazyk a komunikácia. Projekt má názov: „Knižnica MŠ“
 • V rámci projektu: „Škôlkar záhradníkom“ spolupracuje MŠ na údržbe a výsadbe školskej záhrady so Službami mesta Piešťany a záhradou Kanada
 • V rámci vzdelávacej oblasti: Človek a príroda“ organizuje naša MŠ edukačné aktivity s praktickými ukážkami canisterapie v spolupráci s p. Lendvayom
 • MŠ sa aktívne  zapája do humánneho projektu "Deň narcisov"

 


Počas celého školského roka sa organizujú pre deti rôzne akcie a podujatia, ktoré sú cieľavedomé, primerané a vždy smerujú k prospechu detí:
 

 • výlety do prírody (napr. Kráľová nad Váhom, Bojná, Lubina a pod.)
 • návšteva  Planetária v Hlohovci
 • v rámci plnenia úloh CO sa organizujú sezónne branné cvičenia
 • filmové a divadelné predstavenia
 • návšteva múzea, galérie, vernisáže
 • výtvarné súťaže v rámci mesta, okresu, kraja i Slovenska
 • v spolupráci s rodinou sa organizuje vianočná besiedku, fašiangový karneval, Deň rodiny, MDD i rozlúčku s predškolákmi
 • formou environmentálnych aktivít  sa rozvíja u detí láska k prírode a k ochrane životného prostredia
 • v rámci projektu ŠPZ  sa organizuje "Týždeň zdravej výživy" v spojení s veľkolepou estetickou výstavou "Dary jesene"


Pri spolupráci s inými inštitúciami nás spája spoločný záujem o deti a rozvoj ich osobnosti.

MŠ spolupracuje:

 

 • s Pedagogicko-psychologickou poradňou v Piešťanoch v oblasti poradenstva pre rodičov, príprave detí na vstup do ZŠ, zamestnanci CPPP a P prezentujú svoje služby formou prednášok a besied priamo v MŠ
 • s Mestskou knižnicou v Piešťanoch
 • s Mestskou políciou v Piešťanoch
 • s obvodným oddelením PZ
 • so ZŠ Holubyho a ZŠ Mojmírova a Cirkevnou spojenou školou
 • so SČK
 • s detskou stomatologičkou
 • so Súkromným centrom špec. - pedagog. poradenstva na Banke
 • s regionálnym centrom Slobody zvierat v Piešťanoch
 • so ZUŠ
 • s Mestským úradom a ostatnými materskými školami na území mesta
 • s Agentúrou životného prostredia v Banskej Bystrici


Za najdôležitejšie považujeme partnerstvo a spoluprácu materskej školy a rodiny, ako neoddeliteľných súčastí práce školy. Spolupráca má nesmierny význam nielen v zabezpečovaní materiálneho vybavenia, ale aj vo vzájomných medziľudských vzťahoch založených na dôvere a úcte. Rodičia sa pravidelne zúčastňujú a pomáhajú pri rôznych akciách, exkurziách a zapájajú sa do výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015