Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

MenoFunkcieTelefón / E-mail
Bezák Michal, Ing. Mgr.zástupca primátora mesta7765305
viceprimator@piestany.sk

Kompetencie zástupcu primátora mesta Piešťany:

  1. v majetkoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch je oprávnený zhromažďovať všetky potrebné údaje a podklady, zúčastňovať sa rokovaní s tým, že nesmie podpisovať zmluvy, dohody a vykonávať iné právne úkony
  2. koordinuje činnosti medzi mestskou radou a MsÚ
  3. koordinuje a zjednocuje činnosť komisií mestského zastupiteľstva, koordinuje činnosť medzi jednotlivými komisiami a MsÚ
  4. kontroluje prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách mestského zastupiteľstva
  5. prenáša zásadné odporúčania komisií MsZ na rokovanie MsR
  6. zabezpečuje kontakt medzi poslancami mestského zastupiteľstva a primátorom
  7. zúčastňuje sa na previerkách, kontrolách a na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mesta

 

Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie primátora mesta:

  1. zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady
  2. schvaľuje výdavkové položky do sumy písomne dohodnutej s primátorom mesta