Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

MenoFunkcieTelefón / E-mail
Jančovič Peter, Mgr., PhD.primátor7765301
7765302
primator@piestany.sk

Postavenie v súlade s platným organizačným poriadkom v súlade so zákonom o obecnej samospráve č. 369/90 Zb.
 

  1. Primátor je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta.
  2. Primátor je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. V daňových a poplatkových vzťahoch je daňovým orgánom.
  3. Zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým a právnickym osobám.
  4. Primátor vo vzťahu k mestskému úradu vykonáva a plní najmä tieto úlohy :
  • vykonáva správu mesta v súlade so zákonmi, platnými právnymi normami, Štatútom mesta Piešťany , VZN mesta a internými predpismi mesta
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené MsZ
  • udeľuje plnú moc na zastupovanie mesta v právnych záležitostiach
  • schvaľuje podanie žalôb, resp. späťvzatie žaloby, vrátane iných súdnych podaní
  1. Primátor rozhoduje aj o ďalších veciach v súlade s §13 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.