Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

MenoFunkcieTelefón / E-mail
Bartošová Denisa, RNDr.prednostka MsÚ7765303
denisa.bartosova@piestany.sk

Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorý za svoju činnosť zodpovedá primátorovi.

Prednostu MsÚ vymenúva a odvoláva primátor.

Prednosta MsÚ plní najmä tieto úlohy :

  • vedie, organizuje a kontroluje činnosť mestského úradu
  • po odsúhlasení primátorom zabezpečuje materiálno - technické  vybavenie MsÚ a jeho zariadení
  • kontroluje hospodárne využívanie finančných prostriedkov pridelených na činnosť mestského úradu
  • stará sa o ochranu a hospodárenie s majetkom mesta
  • navrhuje primátorovi pracovnoprávne záležitosti MsÚ
  • riadi a hodnotí prácu všetkých zamestnancov pracujúcich na jednotlivých oddeleniach MsÚ, kontroluje prácu vedúcich oddelení a určuje im pracovné náplne, navrhuje odmeňovanie vedúcich oddelení ako aj všetkých zamestnancov pracujúcich na jednotlivých oddeleniach MsÚ
  • dbá o účelnú organizáciu práce jednotlivých útvarov MsÚ, o výmenu skúseností a vedomostí medzi oddeleniami, o spoluprácu pri plnení úloh
  • podľa potreby vydáva smernice, pokyny a príkazy na zabezpečenie činnosti  a úloh MsÚ
  • je oprávnený konať vo veciach obchodných a administratívno -  právnych, ktoré sa týkajú MsÚ, pokiaľ tieto nie sú zákonom, Štatútom mesta Piešťany alebo týmto organizačným poriadkom zverené  primátorovi
  • plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží MsZ a primátor