Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

MenoFunkcieTelefón / E-mail
Bartošová Denisa, RNDr.prednosta MsÚ7765303
denisa.bartosova@piestany.sk

Prednosta MsÚ plní najmä tieto úlohy v súlade s platným organizačným poriadkom v súlade so zákonom o obecnej samospráve č. 369/90 Zb.
 

 1. Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorý za svoju činnosť zodpovedá primátorovi.
 2. Prednostu MsÚ vymenúva a odvoláva primátor
 3. Prednosta MsÚ plní najmä tieto úlohy:
  • riadi, organizuje a kontroluje činnosť mestského úradu
  • po odsúhlasení primátorom zabezpečuje materiálno - technické vybavenie MsÚ a jeho zariadení
  • kontroluje hospodárne využívanie finančných prostriedkov pridelených na čin- nosť mestského úradu
  • stará sa o ochranu a hospodárenie s majetkom mesta
  • zúčastňuje sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným
  • je oprávnený konať vo veciach obchodných a administratívno - právnych, ktoré sa týkajú MsÚ, pokiaľ tieto nie sú zákonom, Štatútom mesta Piešťany alebo týmto organizačným poriadkom zverené primátorovi
  • plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží MsZ a primátor, ktoré sú primerané jeho pracovnému zaradeniu a sú v súlade so zákonmi a ostatnou právnou úpravou