Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

4. zasadnutie MsZ konané dňa 23.06.2022

Pozvánka na 4. zasadnutie MsZ dňa  23.06

 

 

1. Otvorenie 

  • schválenie programu zasadnutia
  • určenie overovateľov
  • určenie zapisovateľov zápisnice
  • voľba návrhovej komisie

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 12.05.2022

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o zrušení Elokovaného pracoviska, Školská 5, Veľké Kostoľany, ako súčasti Základnej umeleckej školy, Teplická 50, Piešťany a Dodatok k zriaďovacej listine 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany  č. 1/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu a centra voľného času, na čiastočnú úhradu nákladov a príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 2/2022, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií  z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa vymedzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane pred voľbami do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov v roku 2022

8. Voľby do orgánov samosprávy obcí  -  spojené  voľby do orgánov územnej samosprávy 2022

9. Koncepcia rozvoja športu, športovej infraštruktúry a podpory športovej činnosti

10. Koncepcia statickej dopravy

11. Aktualizácia koncepcie detských ihrísk v meste Piešťany

12. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2021

13. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2021

14. Vyhodnotenie čerpania rozpočtu a hospodárenia Služieb mesta Piešťany za rok 2021

15. Dopad energetickej krízy na rozpočet Služieb mesta Piešťany

16. Návrh na zapojenie finančných prostriedkov zo zisku z podnikateľskej činnosti po zdanení do rozpočtu hlavnej činnosti na preklenutie nedostatku bežných finančných prostriedkov z dôvodu enormného rastu cien energií

17. Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2021 – Záverečný účet

18. Návrh na prijatie dlhodobého úveru vo výške 950 000 € na financovanie investičných akcií schválených v rozpočte mesta Piešťany

19. Návrh na prijatie prekleňovacieho úveru vo výške 532 019,68 € na zabezpečenie predfinancovania investičných akcií realizovaných zo spoločných programov SR a EÚ a zo ŠR SR

20. Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2022

21. Návrh na poskytnutie dotácií na podporu zamestnanosti

22. Návrh na fyzickú a účtovnú likvidáciu neupotrebiteľného majetku Mesta Piešťany

23. Návrh na nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu Royova 1650/1 Piešťany

24. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora Mesta Piešťany.

25. Návrh  na nájom pozemku Mesta Piešťany pre spol. Nexa, s. r. o., lokalita Priemyselná ulica, Piešťany

26. Návrh  na nájom pozemku Mesta Piešťany pre Mgr. Slavomíra Kňazovického s manž. Zdenou, lokalita Priemyselná ulica, Piešťany

27. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s RNDr. Vierou Melicháčovou

28. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Ing. Evu Horejšovú, lokalita Sasinkova

29. Návrh opravy uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 14/2022

30. Návrh na uzatvorenie zmluvy o starostlivosti o zeleň s Centrom architektúry, o. z.

31. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 4.zasadnutia MsZ r. 2022

32. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2022

33. Rôzne

34. Interpelácie poslancov

35. Záver

 

                                                                                        Mgr. Peter  Jančovič, PhD., v.r.

                                                                                      primátor mesta Piešťany

 

.2022 o  14.00 h 

 

 

Vyvesené: 15. 6. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Jarmila Ferancová

Späť