Obsah

 

Všeobecne-záväzné nariadenia - životné prostredie

  • 4/2008 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o zneškodňovaní odpadových vôd na území mesta Piešťany
  • Parkový poriadok
  • 4/2000 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o čistote mesta v znení novely: 7/2002, 26/2008
  • 8/2012 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o podmienkach držania psov
  • 2/2013 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o zeleni
  • 5/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 2/2007 o vykonávaní deratizácie na území mesta Piešťany v znení novely č. 26/2008
  • 15/2019 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o opadoch - účinné do 21.09.2020
  • 6/2020 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie Lido, príloha 
  • 3/2021  - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o opadoch - účinné od 11.06.2021