Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Participatívny rozpočet

Obsah

Všeobecne-záväzné nariadenia - iné

 • 2/1992 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o mestských verejných WC
 • 14/2002 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta Piešťany
 • 15/2002 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch mesta Piešťany v znení novely 21/2008
 • 14/2003 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o určení názvu ulíc v lokalite Heinola a Vodárenskej ul.
 • 1/2004 - Všeobecné záväzné nariadenia mesta Piešťany - Požiarny poriadok,  Príloha č.1
 • 3/2004 - Všeobecné záväzné nariadenie mesta Piešťany o podmienkach vylepovania plagátov na verejných priestranstvách v znení novely
 • 6/2007 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o symboloch mesta, ich použití a ochrane v znení novely 26/2008, Žiadosť o súhlas na používanie erbu mesta Piešťany
 • 7/2007 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o určení názvu ulíc v lokalite Lodenica
 • 3/2008 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o určení názvu ulíc v lokalite Bodona II
 • 21/2008 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany ktorým sa mení a dopĺňa platné VZN mesta Piešťany č. 15/2002 o prevode vlastníctva bytov a nebových priestorov v bytových domoch mesta Piešťany VZN mesta Piešťany č. 3/2004 o podmienkach vylepovania plagátov na verejných priestranstvách VZN mesta Piešťany č. 1/2007, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom v znení novely č. 2/2008 a ktorým sa rušia niektoré platné VZN
 • 26/2008 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré VZN v súvislosti so zavedením meny Euro v Slovenskej republike
 • 2/2009  - Všeobecne záväzné nariadenie o pamätihodnostiach mesta Piešťany v znení novely 16/2013,  Priloha č.1, Priloha č.2, Priloha č.3, Priloha č. 4
 • 5/2009 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o určení názvu verejného priestranstva pri kostole sv. Štefana v Piešťanoch
 • 2/2012 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Piešťany č. 2/2012 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany a o úhradách za služby poskytované v Mestských jasliach v Piešťanoch - účinné do 31.01.2019
 • 7/2012 -  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o určení názvu ulíc na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch
 • 17/2013 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Piešťany o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch v znení VZN č. 8/2015 a VZN č. 10/2019
 • 3/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o určení názvu ulice v Piešťanoch
 • 10/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda
 • 4/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o úprave podmienok poskytovania príspevku na dopravu a na úpravu a obnovu rodinných pomerov

 • 8/2015​ - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch
 • 3/2016 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Piešťany - účinné do 17.09.2020
 • 11/2016 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné účely - účinnosť 2.12.2016
 • 5/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Piešťany  č. 2/2012 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany a o úhradách za služby poskytované v Mestských jasliach - účinné do 31.01.2019
 • 5/2018 -  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Piešťany o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany a o úhradách za služby - účinné do 30.11.2020
 • 5/2019 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o určení názvu ulice Lietavská v Piešťanoch
 • 10/2019 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa mení  VZN mesta Piešťany č. 17/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch v znení VZN č. 8/2015
 • 12/2019- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa vymedzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020
 • 9/2020 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Piešťany - účinné od 17.09.2020
 • 10/2020 - Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Piešťany č.  10/2020 o úhradách za sociálne služby poskytované  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany - účinné od 01.12.2020 do 31.10.2021
 • 8/2021 - Všeobecne  záväzného  nariadenia  Mesta Piešťany  o úhradách za  sociálne  služby  poskytované  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany - účinné od 01.11.2021