Obsah

Všeobecne-záväzné nariadenia - financovanie

  • 13/2016 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, Príloha č. 1 - Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Piešťany DO 1 000 EUR VRÁTANE, Príloha č. 2 -  Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Piešťany NAD 1 000 EUR,  v znení VZN 7/2019 - účinné od 17.10.2019
  • 3/2018 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom č. 13/2016
  • 6/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí - účinné do 31.12.2018
  • 4/2018 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí - účinné od  01.01.2019