Obsah

Všeobecne-záväzné nariadenia - financovanie

  • 18/2019 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí - účinné od  01.01.2020 do 31.12.2020
          
  • 16/2020 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí - účinné od 01.01.2021 do 31.12.2021
  • 13/2021 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí - účinné od 01.01.2022

  • 2/2022  - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom - účinné od 24.02.2022 v znení VZN č. 10/2022  - účinné od 14.07.2022