Obsah

Všeobecne-záväzné nariadenia - doprava

  • 8/2008 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany v znení VZN 6/2011, VZN 6/2019, VZN 8/2019VZN 3/2020
  • 2/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Piešťany v znení VZN 5/2020, 4/2021
  • 2/2020 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 2/2020, o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na parkovisku s automatickým závorovým systémom v meste Piešťany, príloha č. 1