Obsah

Všeobecne-záväzné nariadenia - dane a poplatky

  • 12/2012 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o miestnych daniach, v znení VZN 7/2018
  • 11/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení VZN 9/2015,
  • 12/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o dani z nehnuteľnosti, v znení VZN 12/2016, v znení VZN 6/2018
  • 2/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Piešťany
  • 4/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území mesta Piešťany