Obsah

Všeobecne-záväzné nariadenia - dane a poplatky

  • 12/2012 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o miestnych daniach, v znení VZN 7/2018, 3/2022
  • 16/2019 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o dani z nehnuteľnosti
  • 2/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Piešťany, v znení VZN 5/2020, 4/2021 účinné od 10.06.2021
  • 4/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území mesta Piešťany
  • 13/2019 -  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o miestnom poplatku za rozvoj - účinné od 01.01.2020
  • 14/2020 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady