Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Komisia Por.č. Materiál Spracovateľ Predkladateľ

KpL,P,FaP, 

KpŠ,RaCR,

02519 Návrh na realizáciu projektu Slovenského hádzanárskeho zväzu - výstavby viacúčelovej športovej haly v Piešaťnoch Mgr.Kresánková, Ing.arch. Konečná, PhDr. Žáčková RNDr. Denisa Bartošová
KpŠ,RaCR 02619

Zoznam žiadateľov o dotáciu v r. 2019, oblasť telovýchova, šport a rekreácia,

dotácie do 1000 €

dotácie nad 1000 €

Mgr. Mĺkva  
KpŠ,MaK 02719

Zoznam žiadateľov o dotáciu v r. 2019, oblasť záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity

dotácie do 1000 €

dotácie nad 1000 €

Mgr. Hudcovičová  
KpS,V,DaŽP 02819

Zoznam žiadateľov o dotáciu v r. 2019, oblasť ekológie a environmentalistiky

dotácie do 1000 €

Ing. Ondrišík  
KpŠ,MaK 02919 Návrh zápisu do kroniky mesta Piešťany za 2. polrok 2018 Ing. Murín  
KpŠ,MaK 03019

Zoznam žiadateľov o dotáciu v r. 2019, oblasť rozvoja školstva a vzdelávania

dotácie do 1 000 €

dotácie nad 1 000 €

Mgr. Zámečníková  

KpL,P,FaP,

KpŠ,KpS,

03119

Návrh na zmenu Programého rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2019

Ing. Mikuš RNDr. Denisa Bartošová
KpL,P,FaP 03219 Prijatie dlhodobého úveru vo výške 1 148 613,- EUR na financovanie investícií schválených v rozpočte Mesta Piešťany na rok 2019 Ing. Mikuš RNDr. Denisa Bartošová
KpL,P,FaP 03319 Stav a pohyb majetku Mesta Piešťany za rok 2018 Ing. Mikuš RNDr. Denisa Bartošová
KpL,P,FaP 03419 Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu Mesta Piešťany za rok 2018 - Záverečný účet Ing. Mikuš RNDr. Denisa Bartošová
KpL,P,FaP 03519 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Mesta Piešťany za rok 2018 Ing. Fajmonová Mgr. Jurčová
KpL,P,FaP 03619 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice Mesta Piešťany za rok 2018

Ing. Galová

Ing. Maroň

Ing. Galová
KpL,P,FaP 03719 Vyhodnotenie čerpania rozpočtu Služieb mesta Piešťany za rok 2018 Ing. Racíková Ing. Dupkaničová
KpL,P,FaP 03819 Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Milanom Hudecom a Alenou Hudecovou, lokalita Nábr. I.Krasku, Piešťany Mgr. Kresánková RNDr. Denisa Bartošová
KpL,P,FaP 03919 Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku, lokalita Sadová, Piešťany Mgr. Kresánková RNDr. Denisa Bartošová
KpL,P,FaP 04019 Návrh na zámer prevodu vlastníctva medzi Mestom Piešťany a Petrom Kohútom, lokalita Staničná ul., Piešťany Mgr. Kresánková RNDr. Denisa Bartošová
KpL,P,FaP 04119 Návrh na prevod vlastníctva medzi Mestom Piešťany a Petrom Kováčom a Jozefínou Kováčovou, lokalita Žilinská ul., Piešťany Mgr. Kresánková RNDr. Denisa Bartošová
KpL,P,FaP 04219 Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien medzi Mestom Piešťany a Tomášom Répášom, lokalita Hoštáky, Piešťany Mgr. Kresánková RNDr. Denisa Bartošová

KpL,P,FaP, 

KpŠ,MaK

04319 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Piešťany o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mest Piešťany  PhDr. Podobová RNDr. Denisa Bartošová
KpZ,SVaB 04419

Zoznam žiadateľov o dotáciu v r. 2019, charita, humanita a sociálna oblasť

dotácie do 1 000 €

dotácie nad 1 000 €

PhDr. Briganová  
KpZ,SVaB 04519

Zoznam žiadateľov o dotáciu v r. 2019, oblasť zdravotníctvo a podpora a ochrana zdravia

dotácie do 1 000 €

dotácie nad 1 000 €

PhDr. Briganová  
KpS,V,DaŽP 04619 Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v Meste Piešťany za rok 2018 Ing. Schultzová RNDr. Denisa Bartošová
KpS,V,DaŽP 04719

Zoznam žiadateľov o dotáciu v r. 2019, oblasť regionálneho a miestneho rozvoja

dotácie nad 1 000 €

Mgr. Ladická  
KpZ,SVaB 04819 Žiadosti o nájom bytu na Čachtickej ulici v Piešťanoch Mgr. Čajková  
KpZ,SVaB 04919 Vyhradenie ZŤP parkovacieho miesta p. Anna C. p. Šteruská  
KpŠ,MaK 05019 Nové znenie Štatútu informačného spravodaja Radnica informuje Mgr. Moretová Mgr. Moretová