Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Komisia Por.č. Materiál Spracovateľ Predkladateľ

KpLPFaP,

KpSVDaŽP

08919 Návrh na prevod vlastníctva pozemku medzi Mestom Piešťany a Petrom Kohútom, lokalita Staničná ul., Piešťany Mgr. Kresánková RNDr. Bartošová

KpLPFaP,

KpSVDaŽP

09019

A/ Návrh na určenie prebytočnosti majetku, lokalita Teplická ul., Piešťany

B/ Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a MM Progress s.r.o,, lokalita Teplická ul., Piešťany

C/ Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a MM Progress s.r.o., lokalita Teplická ul., Piešťany     Materiál

Mgr. Kresánková RNDr. Bartošová
KpLPFaP, KpŠMaK 09119 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019 Mgr. Kováčová RNDr. Fačkovcová
KpLPFaP 09219 Návrh Vśeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné naridenie mesta Piešťany o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach č. 4/2014 v znení VZN č. 5/2016

Ing. Duračková

Šnajdarová R.

Mgr. Jančovič, PhD.
KpLPFaP, KpSVBaZ 09319 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN mesta Piešťany č. 17/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch v znení VZN č. 5/2015 Mgr. Glossová RNDr. Jančovič, PhD.
všetky komisie 09419 Návrh  na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019 Ing. Duračková Mgr. Jančovič, PhD.
všetky komisie 09519 Návrh na odmenu členov komisií pri mestskom zastupiteľstve za rok 2019

Dott. Klapica,

Ing. Cicutto

Ing. Babičová

Mgr. Drahovský

Mgr. Cifra

Ing. Mičura

Ing. Mgr. Bezák
KpLPFaP 09619 Organizačný poriadok Mestskej polície Piešťany PaedDr. Ing. Mihalik Mgr. Jančovič, PhD.

KpLPFaP,

KpSVDaŽP

09719 Návrh Všeobecne záäzného nariadenia mesta Piešťany, ktorý sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 1/2016 o odpadoch

Ing. Ondrišík

Ing. Schultzová

RNDr. Bartošová