Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Komisie Por.č. Materiál Spracovateľ Predkladateľ

 

07018 Úprava príspevku mesta Piešťany na doplnkové dôchodkové sporenie pre zamestnancov mesta Piešťany od 01.01.2019 Ing. Mičurová  
  07118 Návrh na fyzický a účtovnú likvidáciu neupotrebiteľného majetku mesta Piešťany Ing. Faltus  
  07218 Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.06.2018 Ing. Mikuš  
  07318 Dopravné riešenie parkoviska ulica Nálepkova Piešťany Palkechová  
  07418 Projekt optimalizácie mestskej autobusovej dopravy v meste Piešťany Palkechová  
  07518 Návrh na aktualizáciu Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany - obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov ÚPN CMZ po jeho preskúmaní a na základe podneto fyzických a právnických osôb 

Ing. Konečná

 
  07618 Návrh na odkúpenie pozemkov Mestom Piešťany lokalita Sad A. Kmeťa, Piešťany Mgr. Kresánková  
  07718 Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Miroslavom Kravárikom, lokalita Bodona, Piešťany Mgr. Kresánková  
  07818 Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou, a.s., lokalita pplk. V. Ábela, Piešťany Mgr. Kresánková  
  07918 Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a FIGHTER s.r.o., lokalita Dopravná ul., Piešťany Mgr. Kresánková  
  08018 Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku, lokalita Pod Párovcami, Piešťany Mgr. Kresánková  
  08118 Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany  a Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., lokalita Bodona, Piešťany Mgr. Kresánková  
  08218 Návrh na uzavretie Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve č. 215005 uzavretej medzi Mestom Piešťany a Regionálnym centrom SLOBODA ZVIERAT, lokalita Priemyselná ulica, Piešťany Mgr. Kresánková  
  08318

A/Návrh na zámenu pozemkov medzi Mestom Piešťany a spoločnosťou ZKA Slovakia s.r.o. lokalita Bratislavská, Piešťany

B/ Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností medzi Mestom Piešťany a spoločnosťou ZKA Slovakia s.r.o., lokalita Bratislavská, Piešťany

Mgr. Kresánková  
  08418 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2-45-350/2006, Milan Černák Delta o.s. JUDr. Studená  
  08518 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2-35-350/2014, Trnavská arcidiecézna charita JUDr. Studená