Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Obsah

Komisie Por.č. Materiál Spracovateľ Predkladateľ

 

07018 Úprava príspevku mesta Piešťany na doplnkové dôchodkové sporenie pre zamestnancov mesta Piešťany od 01.01.2019 Ing. Mičurová  
  07118 Návrh na fyzický a účtovnú likvidáciu neupotrebiteľného majetku mesta Piešťany Ing. Faltus  
  07218 Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30.06.2018 Ing. Mikuš  
  07318 Dopravné riešenie parkoviska ulica Nálepkova Piešťany Palkechová  
  07418 Projekt optimalizácie mestskej autobusovej dopravy v meste Piešťany Palkechová  
  07518 Návrh na aktualizáciu Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany - obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov ÚPN CMZ po jeho preskúmaní a na základe podneto fyzických a právnických osôb 

Ing. Konečná

 
  07618 Návrh na odkúpenie pozemkov Mestom Piešťany lokalita Sad A. Kmeťa, Piešťany Mgr. Kresánková  
  07718 Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Miroslavom Kravárikom, lokalita Bodona, Piešťany Mgr. Kresánková  
  07818 Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou, a.s., lokalita pplk. V. Ábela, Piešťany Mgr. Kresánková  
  07918 Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a FIGHTER s.r.o., lokalita Dopravná ul., Piešťany Mgr. Kresánková  
  08018 Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku, lokalita Pod Párovcami, Piešťany Mgr. Kresánková  
  08118 Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany  a Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., lokalita Bodona, Piešťany Mgr. Kresánková  
  08218 Návrh na uzavretie Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve č. 215005 uzavretej medzi Mestom Piešťany a Regionálnym centrom SLOBODA ZVIERAT, lokalita Priemyselná ulica, Piešťany Mgr. Kresánková  
  08318

A/Návrh na zámenu pozemkov medzi Mestom Piešťany a spoločnosťou ZKA Slovakia s.r.o. lokalita Bratislavská, Piešťany

B/ Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností medzi Mestom Piešťany a spoločnosťou ZKA Slovakia s.r.o., lokalita Bratislavská, Piešťany

Mgr. Kresánková  
  08418 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2-45-350/2006, Milan Černák Delta o.s. JUDr. Studená  
  08518 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2-35-350/2014, Trnavská arcidiecézna charita JUDr. Studená