Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Obsah

Komisia Por.č. Materiál Spracovateľ Predkladateľ
KpŠ,MaK KpL,P,FaP 00120 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany PhDr.Podobová Mgr. Jančovič, PhD.
KpS,V,DaŽP 00220 Návrh na obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany - dopravné pripojenie priemyselného parku Bašovce cez k.ú. Piešťany Ing. arch. Vitková RNDr. Bartošová
KpL,P,FaP 00320 Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Milošom Markom, lokalita Nábr. I. Krasku, Piešťany Mgr. Kresánková RNDr. Bartošová
KpL,P,FaP 00420 Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Emíliou Žitňanovou, lokalita Nábr. I. Krasku, Piešťany Mgr. Kresánková RNDr. Bartošová
KpL,P,FaP 00520

A/ Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Tenisovým klubom kúpele Piešťany, o.z. , lokalita E. Belluša Piešťany

B/ Návrh na zámer uzatvoriť nájomnú zmluvu medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom a RAGBY Piešťany, o.z.

JUDr.Damboráková

Mgr. Kresánková

RNDr. Bartošová
KpL,P,FaP  KpS,V,DaŽP 00620 Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou, a.s., lokalita Pribinova, Winterova, Piešťany Mgr. Kresánková RNDr. Bartošová

KpL,P,FaP KpS,V,DaŽP

00720

A/ Návrh na opätovné prerokovanie prevodu vlastníctva pozemku medzi Mestom Piešťany a Petrom Kohútom, lokalita Staničná, Piešťany

B/ Návrh na prevod vlastníctva pozemku medzi Mestom a Petrom Kohútom, lokalita Staničná, Piešťany

Mgr. Kresánková RNDr. Bartošová
KpL,P,FaP 00820 Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže Sadová Mgr. Kresánková RNDr. Bartošová
KpL,P,FaP  KpS,V,DaŽP 00920

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. .../2020, o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na parkovisku s automatickým závorovým systémom v meste Piešťany

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa  mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o podmienkach státia  v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany č.8/2008 zo dňa 13.11.2008 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2011 zo dňa 30.06.2011, v znení Všeobecne záväzného nariadenia č.6/2019 zo dňa 27.06.2019 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia č.8/2019 zo dňa 26.09.2019

Ing. Dupkaničová Mgr. Jančovič, PhD.
všetky komisie 01020 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020 Ing. Duračková Mgr. Jančovič, PhD.
všetky komisie 01120 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým a  fyzickým osobám podnikateľom RNDr. Bartošová Mgr. Jančovič, PhD.
všetky komisie 01220 Vyhodnotenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2015 – 2025 k  31.12.2019 Ing. Hlaváčová RNDr. Bartošová