Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Obsah

Por.č. Materiál Spracovateľ Predkladateľ  
02218 Návrh na nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Piešťany pre vlastníkov bytov Pod Párovcamií súp. č. 1293, Piešťany, lokalita Sv. Štefana Mgr. Kresánková    
02318

1 Návrh na prevod vlastníctva medzi mestom Piešťany a Petrom Kohútom, lokalita Staničná ul., Piešťany 

2. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi mestom Piešťany a Petrom Kohútom, lokalita Staničná ul., Piešťany

Mgr. Kresánková    
02418 Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností medzi mestom Piešťany a Pozemstav a.s. a VOD-EKO a.s., lokalita Bodona, Piešťany Mgr. Kresánková    
02518 Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany Ing. Mikuš    
02618 Návrh na zánik členstva mesta Piešťany v občianskom združení bazén Martina výpoveďou JUDr. Damboráková    
02718 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018 Ing. Mikuš    
02818 Prijatie dlhodobého úveru vo výške 2 285 050,- EUR na financovanie investícií schválených v rozpočte mesta Piešťany na rok 2018 Ing. Mikuš    
02918 Predbežný súhlas mesta Piešťany na realizáciu investičného zámeru na Zimnom štadióne v Piešťanoch a nájom pozemku s tým súvisiaci pre ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. JUDr. Damboráková    
03018 Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za rok 2017 Ing. Schultzová    
03118 Žiadosť o vyjadrenie stanoviska mesta Piešťany k realizácií projektu rozvoja športovej infraštruktúry - výstavbe viacúčelovej  PhDr. Žáčková    
03218 Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany Mgr. Ladická    
03318 Zámer využitia  časti pozemku parcela č.  3537/1 k.ú. Piešťany Palkechová    
03418 Projekt optimalizácie mestskej autobusovej dopravy na území  mesta Piešťany Palkechová    

03518

Financovanie Zberného dvora mimo schválené prostriedky z NFP a rozpočtu mesta pre zabezpečenie plnej funkčnosti zariadenia

Ing. Horešová    
03618 Vyradenie majetku v správe služieb mesta Piešťany Ing. Dupkaničová    
03718 Návrh na obsah zápisu do kroniky mesta Piešťany za rok 2017 Ing. Murín    
03818 Návrh na použitie finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti Služieb mesta Piešťany v rozpočtovom roku 2018 Ing. Dupkaničová    

03918

 

 

Návrh na obstaranie a spracovanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany - Zmeny funkčného využitia v súvislosti s podnetmi fyzických a právnických osôb Ing. Konečná  

 

 

04018 Rekonštrukcia a obnova infraštruktúry futbalového štadiónu Ing. Horešová    
04118 Návrh na schválenie ponukového konania Mgr. Naďa Rybáriková    
04218 Riešenie usporiadania cyklistickej dopravy na ulici Pod Párovcami Ing. Horešová