Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Participatívny rozpočet

Obsah

Komisia

Por.č.

Materiál

Spracovateľ

Predkladateľ

KpLPFaP

KpŠMaK

09921

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí 

Ing. Duračková

Ing. Zaťková

Mgr. Jančovič, PhD.

KpSRaCR

KpŠMaK

10021 Informáciu o pracovnom materiáli  Ministerstva školstva, vedy, výskumu  a  športu SR : „Pilotný projekt voľnočasových  poukazov,“ , KpSRaCR , KpSMaK  PhDr. Podobová RNDr. Bartošová

KpLPFaP

KpŠMaK

10121

Návrh dodatku č. 8/2022 k Zmluve o nájme nebytových  priestorov medzi ZŠ F. E. Scherera a Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie

KpLPFaP , KpSMaK 

Mgr. Podhradská Mgr. Podhradská

KpLPFaP

KpŠMaK

10221 Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Mesta Piešťany na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024  Ing. Fajmonová Mgr.art. Kizek Kiššová

KpLPFaP

KpŠMaK

10321 Návrh rozpočtu Mestskej knižnice Mesta Piešťany na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 Ing. Maron Ing. Galová
KpLPFaP 10421 Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024  Ing. Racíková Ing. Dupkaničová
všetky komisie 10521 Návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2022 a viacročného rozpočtu na roky 2023 a 2024

Ing. Duračková

Ing. Recsková

RNDr. Bartošová

Mgr. Jančovič, PhD.

KpSVDaŽP

KpLPFaP

10621 Návrh na nájom nebytového priestoru lokalita Kukučínova ul., Piešťany pre Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb a ošetrovateľskej starostlivosti DODS o.z. Mgr. Graus Mgr. Jančovič, PhD.

KpSVDaŽP

KpLPFaP

10721 Návrh na nájom nebytového priestoru lokalita Kukučínova ul., Piešťany pre Občianske združenie SOFISTICA  Mgr. Graus Mgr. Jančovič, PhD.

KpSVDaŽP

KpLPFaP

10821 Návrh zmeny Nájomnej zmluvy č. 2091205 zo dňa 04.06.2012 – podnájom KIRA n. o. Mgr. Graus Mgr. Jančovič, PhD.

KpSVDaŽP

KpLPFaP

10921 Zrušenia uznesenia č. 106/2021, Návrh riešenia zmluvných vzťahov v súvislosti s realizáciou stavby Rekonštrukcia Dopravná ul. V Piešťanoch JUDr. Damboráková RNDr. Bartošová

KpSVDaŽP

KpLPFaP

11021 Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a združením obcí Zelená cesta JUDr. Damboráková RNDr. Bartošová

KpSVDaŽP

KpLPFaP

11121 Zriadenie vecného bremena pre p. Andreja Malíka  JUDr. Damboráková RNDr. Bartošová
  11221