Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Obsah

Komisia Por.č. Materiál Spracovateľ Predkladateľ
všetky komisie 05417 Monitorovacia správa plnenia rozpočtu k 30. 6. 2017

vedúci oddelení služieb MsÚ, riaditeľky prísp. organizácií

 
KpFaP 05517 Zmena rozpočtu Služieb mesta Piešťany Ing. Michaela Svetlíková  
KpFaP 05617 Zmena rozpočtu Mestského kultúrneho stredidka Ing. Eva Fajmonová  
KpFaP 05717

Návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku Mesta Piešťany

 

Ing. Marta Koláriková  
KpFaP 05817 Vyradenie majetku v správe Služieb mesta Piešťany Ing. Michaela Svetlíková  
KpFaP,KpVaD,KLaP 05917 Obchodná verejná súťaž, lokalita Hviezdoslanova Piešťany Mgr. Eva Kresánková  
KpFaP,KpVaD,KLaP 06017

Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany a Rezidencie Tematínska, s.r.o., lokalita Bodona Piešťany

Mgr. Eva Kresánková  
KpFaP,KpVaD,KLaP 06117 Návrh na nakladanie s majetkom mesta Piešťany - bývalá ZŠ na ul. A. Trajana 9, Piešťany Mgr. Eva Kresánková  
KpFaP 06217

Participácia Mesta Piešťany na zriadení a zabezpečení prevádzky Centra včasnej intervencie so sídlom v Trnave

PhDr. Ema Žáčková,  

KpŠM

06317

Návrh na delegovanie zástupcov mesta Piešťany do novoustanovujúcich sa rád škôl pri materských školách

PhDr. Jolana Podobová  
KLaP, KpŠM 06417
Návrh dodatku k zriaďovacej listinematerskej školy Staničná 2, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany PhDr. Jolana Podobová  
KLaP, KpZSVB 06517 Štatút zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
PhDr. Ema Žáčková,
 
KpVaD, 06617 Návrh na uzavretie zmluva o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany a západosl. distrib. a.s. lokalita Vrbovská cesta Mgr. Eva Kresánková  
všetky komisie 06717 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany v r. 2017 Ing. Stanislav Mikuš  
KLaP 06817 Návrh na uzavretie dodatku č. 5 k zmluve o výkone správy Piešťany majetku č. 0260605 Mgr. Eva Kresánková