Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Obsah

Komisia

Por.č.

Materiál

Spracovateľ

Predkladateľ

KpLPFaP, KpSVDaŽP

08621
Parkový poriadok - Mestský park Piešťany 
Parkový poriadok - Teplický park Piešťany 
Parkový poriadok - Pažitský park Piešťany

Materiál: KpLPFaP, KpSVDaŽP

Ing. Janeček
Mgr. Martinkovičová

 

RNDr. Bartošová

KpLPFaP, KpSVDaŽP

08721 Zmeny a doplnky č. 12 Územného plánu mesta Piešťany a Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 11/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/1998 v znení neskorších noviel o záväznej časti Územného plánu sídelného útvaru (mesta) Piešťany (Zmeny a doplnky č. 12)  Ing. arch. Vitková RNDr. Bartošová
KpLPFaP, KpŠMaK 08821

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej  pôsobnosti Mesta Piešťany

Materiál: KpLPFaP, KpŠMaK

PhDr. Podobová Mgr. Jančovič, PhD
KpŠmaK 08921 Návrh  na delegovanie zástupcov mesta Piešťany do rád škôl pri materských školách v zriaďovateľskej  pôsobnosti Mesta Piešťany   PhDr. Podobová Mgr. Jančovič, PhD.
KpZSVaB 09021

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Piešťany na roky 2021 – 2027 

Mgr. Glossová RNDr. Bartošová
KpLPFaP, KpŠMaK 09121 Návrh na presun finančných prostriedkov v rozpočte ZUŠ vo výške 20 000 €  Ing. Benková Vavrinec, DiS
KpLPFaP, KpSVDaŽP 09221 Návrh na fyzicú a účtovnú likvidáciu neupotrebiteľného majetku mesta Piešťany   Ing. Faltus Mgr. Jančovič, PhD.
KpLPFaP, KpŠMaK 09321 Návrh na schválenie spolufinancovania  projektu "Modernizácia a podpora odolnosti Mestskej knižnice mesta Piešťany v súvislosti  s pandémiou COVID 19  Ing. Maroň Ing. Galová
KpLPFaP, KpSVDaŽP 09421 Návrh na zriadenie vecného bremena s povinným Železnice slovenskej republiky v prospech mesta Piešťany v súvislosti s realizáciou stavby „Rekonštrukcia Dopravná ulica v Piešťanoch“ Mgr. Hricová  
KpLPFaP 09521 Návrh na opravu uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 14/2021 zo dňa 18.03.2021 (zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. lokalita Mojmírova ul.) Mgr. Vatrt  
KpLPFaP 09621 Návrh na zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 98/2020 zo dňa 27.08.2020 (uzatvorenie nájomnej zmluvy s Ingrid Pobjeckou lokalita  Vodárenská ul.) Mgr. Vatrt  
KpLPFaP, KpSVDaŽP 09721 Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Piešťany v lokalite  Brigádnická ul. v rámci stavby „Bytový dom Záhradky“ v prospech Západoslovenskej distribučnej a.s. Mgr. Vatrt  
KpLPFaP, KpSVDaŽP 09821 Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Piešťany v lokalite  Brigádnická ul. v rámci stavby „Bytový dom Záhradky“ v prospech vlastníkov inžinierskych sietí Mgr. Vatrt  
KpLPFaP, KpSVDaŽP 09921 Návrh na schválenie zámeru prenajať pozemok vo vlastníctve mesta Piešťany v lokalite Brigádnická ul. v rámci stavby „Bytový dom Záhradky“ spoločnosti ANL s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mgr. Vatrt  
KpLPFaP 10021 Vyradenie majetku v správe Služieb mesta Piešťany  Mgr. Jankechová Ing. Dupkaničová