Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Participatívny rozpočet

Obsah

Komisia Por.č. Materiál Spracovateľ Predkladateľ
KpSaR 06917 Škôlka korčuľovania Havránok pre Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany Ing. Peter Bohuš  
KpSaRM, KpŽP, KpLaP, KpVaD, KpFaP 07017 Návrh Zmien a doplnkov ÚPN Centrálnej mestskej zóny Piešťany č. 4/2016 - úprava záväznej časti ÚPN CZM v súvislosti s úpravou funkčných regulatívov Ing. arch. Petra Konečná  
KpLaP 07117 Voľba prísediaceho pre Okresný súd Piešťany JUDr. Lívia Damboráková  
všetky komisie 07217 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany - presun rozpočtových položiek Ing. Stanislav Mikuš  
KpFaP, KpŠaM, KpLaP 07317 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Piešťany č. 14/2016 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení na území mesta Piešťany a CVČ zriadených na území iných obcí  PhDr. Ema Žáčková  
KpFaP, KpLaP 07417 Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany a Radoslavom Derďákom a Monikou Derďákovou, lokalita Vodárenska, Piešťany Mgr. Eva Kresánková  
KpFaP, KpLaP 07517 Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany a Mgr. Petrom Ďuríškom, lokalita Valová, Piešťany Mgr. Eva Kresánková  
KpVaD 07617 Rekonštrukcia autobusových zastávok Beáta Palkechová  
KpVaD 07717 Návrh na rozšírenia parkovacích miest na sídlisku A. Trajan v Piešťanoch Beáta Palkechová  
KpFaP, KpLaP 07817 Návrh na zabezpečenie pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí NFP na projekt Vybudovanie kompostárne v meste Piešťany Ing. Stanislav Mikuš  
KpFaP, KpLaP, KpVaD 07917

Návrh na uzavretie zámennej zmluvy medzi Mestom Piešťany a MS Finance5, s.r.o., lokalita Krajinská, PiešťanyNávrh na uzavretie nájomnej zmluvy  medzi Mestom Piešťany a MS Finance5, s.r.o., lokalita Krajinská a Jozefská Piešťany

Mgr. Eva Kresánková  
KpLaP 08017 Aktualizácia Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany - Majetková účasť mesta v obchodných spoločnostiach Ing. Hudcovič