Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Komisie Por.č. Materiál Spracovateľ Predkladateľ

 

08718 Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou, a.s., lokalita Krajinská cesta, Piešťany Mgr. Kresánková  
  08818 Návrh na prevod vlastníctva a pozemku pre MS Finance5, s.r.o., Dlhá ulica, lokalita, Piešťany a návrh na uzavretie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 4591705 Mgr. Kresánková  
  08918 Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou, a.s., lokalita Rekreačná, Piešťany Mgr. Kresánková  
  09018 Návrh na odkúpenie pozemku Mestom Piešťany lokalita Hurbanova, Piešťany Mgr. Kresánková  
  09118 Návrh na obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu zóny HEINOLA - PIEŠŤANY - Sekcia "I" (v súvislosti s podnetmi fyzických a právnických osôb) Ing. Konečná  
  09218 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí. Ing. Zaťková  
  09318

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Piešťany o úhradách za sociálne služby  poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

PhDr. Žáčková  
  09418 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dani z nehnuteľností Ing. Mikuš  
  09518

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany   o miestnych daniach

Ing. Mikuš  
  09618 Návrh cyklotrás lokalita staré Piešťany - príloha č. 1, príloha č. 2 Palkechová  
  09718 Návrh na obsah zápisu do kroniky mesta Piešťany za 1. polrok rok 2018 Ing. Murín  
  09818 Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Mesta Piešťany na rok 2019 s výhľadom na roky 2020  a 2021 Ing. Fajmonová  
  09918 Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 Ing. Racíková  
  10018 Návrh rozpočtu Mestskej knižnice Mesta Piešťany na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 Ing. Maroň  
  10118 Návrh Programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2020 a 2021 Ing. Mikuš