Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Komisia

Por.č.

Materiál

Spracovateľ

Predkladateľ

KpŠMaK,

01322 Návrh na vyradenie Elokovaného pracoviska, Školská  5, Veľké Kostoľany, ako súčasti Základnej umeleckej školy, Teplická 50, Piešťany zo Siete škôl a školských zariadení SR PhDr. Podobová Mgr. Jančovič, PhD.
KpŠMaK, KpLPFaP 01422

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2022

Ing. Duračková Mgr. Jančovič, PhD.
KpLPFaP, KpSVDaŽP 01522 Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre manželov Petra Urbanca a Beátu Urbancovú, lokalita Krížna  Mgr. Kollárova RNDr. Bartošová
KpLPFaP, KpSVDaŽP 01622 Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre manželov Ing. et Ing. Martina Ševčíka a Ing. Janu Ševčíkovú, lokalita Valová  Mgr. Kollárova RNDr. Bartošová
KpLPFaP, KpSVDaŽP 01722 Návrh na uzatvorenie zmlúv o budúcich zmluvách o zriadení vecných bremien medzi Mestom Piešťany a spol. FUERTES REAL s.r.o.  JUDr. Damboráková RNDr. Bartošová
KpLPFaP, KpSVDaŽP 01822 Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a spol. MS Finance3, s.r.o.  JUDr. Damboráková RNDr. Bartošová
KpLPFaP, KpSVDaŽP 01922

Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy so Slovenským vodohospodárskym podnikom - Revitalizácia vodného toku Dubová - Cyklochodník

Mgr. Graus RNDr. Bartošová
KpLPFaP, KpSVDaŽP 02022 Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku medzi Mestom Piešťany, Západoslovenskou distribučnou, a.s. a BP01 s.r.o.  Mgr. Graus RNDr. Bartošová
KpŠRaCR, KpLPFaP 02122 Návrh na uzatvorenie Dodatku č.2 k Zmluve o výpožičke č. 2501607 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a Prvým futbalovým klubom Piešťany,o.z.“ JUDr. Damboráková RNDr. Bartošová
KpŠMaK 02222

Návrh na udelenie Ceny primátora za rok 2021 v oblasti kultúry

Mgr. Moretová  
KpSVDaŽP 02322 Návrh na udelenie Ceny primátora v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia za rok Mgr. Moretová