Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Komisia pre životné prostredie 

Pri MsZ v Piešťanoch

_______________________________________________________________________

POZVÁNKA

 

Pozývam Vás na I. riadne zasadnutie komisie pre životné prostredie, ktoré sa uskutoční dňa  25.01.2015 17:00 hod., v malej zasadačke na I. poschodí Mestského úradu Piešťany, č.dv.37 s predpokladaným programom:

Bod  Popis

  1. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu zmien a doplnkov územného plánu Mesta Piešťany 10/2011-v súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní a v súvislosti s prijatým uznesením MsZ č. 182/C/2015
  2. Informácia o ponukách od organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV) na elektroodpad a batérie
  3. Návrh na určenie ďalšieho spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom mesta Piešťany, lokalita Sadová
  4. Program hospodárneho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 - 2025
  5. Rozpočet mesta Piešťany na rok 2016
  6. Rôzne
  • Správa z rokovania medzi Mestom Piešťany a OZV za účelom  uzatvorenia zmluvy pre separovaný zber odpadov  v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
  • Správa o výrube drevín pre spoločnosť BSX s.r.o., Obchodná 10, Piešťany v lokalite Hlboká ulica (pri hoteli Máj)
  • Informácia o riešení problematiky súvisiacej s odstraňovaním hniezd havranov na drevinách v lokalite A. Hlinku
  • Správa o zabezpečení starostlivosti o dreviny v mestskom parku (na základe uznesenia KŽP č. 86/2015)

 

 

V Piešťanoch dňa 20.01.2016