Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V Á N K A
Pozývam Vás na 3. zasadnutie Komisie pre výstavbu a dopravu, ktoré sa uskutoční
dňa 30.3.2015 / v pondelok/ o 16,30 hod.
na Mestskom úrade v Piešťanoch /v malej zasadačke MsÚ, II.posch./.

Program:

1. Zámer spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015-2025. (Predkladá: Mgr. Jarmila Vilčeková, Referát stratégie)

2. Návrh Dodatku č. 9 k Metodike pre určovanie ceny pri prevode vlastníctva pozemkov vo vlastníctve mesta Piešťany. (Predkladá: Mgr. Monika Mackovjaková, Referát právny)

3. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta – oblasť dopravy, urbanizmu a architektúry (Predkladá: Ing.arch. Jana Vitková, Referát územnej správy)

4. Odporučenie schválenia prepravy kočiarom s konským záprahom spoločnosťou HOREZZA, a.s. (Predkladá: Ing. Ľuboš Hložka, Referát územnej správy, úsek dopravy)

5. Hurbanova ulica - súčasný stav a možnosti parkovania. (Predkladá: Ing. Ľuboš Hložka, Beata Palkechová, Referát územnej správy, úsek dopravy)

6. Dobudovanie chodníkov na ul. Orviský kút.  (Predkladá: Ing. Ľuboš Hložka, Beata Palkechová, Referát územnej správy, úsek dopravy)

7. Rôzne. 

 

Ing. Remo C i c u t t o, v.r.
predseda Komisie výstavby a dopravy