Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Komisia pre výstavbu a dopravu

pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Piešťany

___________________________________________________________________________

         P O Z V Á N K A

 

Pozývam  Vás  na  10. zasadnutie  Komisie  pre výstavbu a dopravu,  ktoré  sa  uskutoční

dňa  25.1.2016 / v pondelok/ o 16,30 hod.                 

              na Mestskom úrade v Piešťanoch /v malej zasadačke MsÚ, II.posch./

 

Program: 

 1. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany      10/2011 – v súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní a v súvislosti s prijatým      uznesením MsZ č. 182/C/2015    
  (Predkladá:  Ing. arch. Petra Konečná, Odd. stavebný služieb a rozvoja mesta)
 2. Návrh na určenie ďalšieho spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom Mesta Piešťany ,      lokalita Sadová.     (Predkladá: Mgr. Eva Kresánková, odd. IT a majetkových služieb)
 3. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Jozefa Čirku – SOJČ, lokalita D. Tatarku – J. Záborského.    
  (Predkladá: Mgr. Eva Kresánková, odd. IT a majetkových služieb)
 4. Schválenie prepravy kočiarom s konským záprahom. Príloha 1, Príloha 2, Príloha 3   
  (Predkladá: Beáta Palkechová, Odd. stavebný služieb a rozvoja mesta, stavebné služby a doprava)
 5. Podanie informácie o PD PIEŠŤANY – PARKOVISKO – ŠKOLSKÁ UL.   
  (Predkladá: Ing. Ľuboš Hložka, Odd. stavebný služieb a rozvoja mesta, stavebné služby a doprava)
 6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 – 2025.    
  (Predkladá:  Ing. Eduard Strapatý, prednosta MsÚ)
 7. Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018
  (Predkladá:  Ing. Eduard Strapatý, prednosta MsÚ, Ing. Stanislav Mikuš, vedúci Odd. finančných služieb)
 8. Rôzne.

 

                                                                                             Ing.  Remo  C i c u t t o, v.r.                          

                                                                                   predseda Komisie výstavby a dopravy