Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

         P O Z V Á N K A

 

Pozývam  Vás  na  11. zasadnutie  Komisie  pre výstavbu a dopravu, 

ktoré  sa  uskutoční

 

dňa  14.3.2016 / v pondelok/ o 16,30 hod.

                 

              na Mestskom úrade v Piešťanoch /v malej zasadačke MsÚ, II.posch./

 

 

Program: 

 

1. Návrh na prevod vlastníctva pozemku v lokalite mestského parku pre bazenprojekt s.r.o.     a na zriadenie vecných práv.*/

    (Predkladá: JUDr. Pavol Vermeš, PhD., vedúci Oddelenia právnych a klientskych služieb,

                       JUDr. Lívia Damboráková, referent - právne služby,

                         Mgr. Monika Mackovjaková, referent - právne služby)

 

2. Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu komisií mestského zastupiteľstva mesta Piešťany

    (Predkladá: JUDr- Lívia Damboráková, referent – právne služby

                           Mgr. Monika Mackovjaková, referent – právne služby)

 

3. A/ Návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., Lokalita Pod Párovcami, Piešťany

    B/ Návrh na zriadenie vecného bremena pre Ing. Zlatu Pilátovú, lokalita Pod Párovcami, Piešťany

     (Predkladá: Mgr. Eva Kresánková, referent – majetkové služby a VO)

 

4.Rôzne.

   - žiadosť pána Petra Veverku zo dňa 25.1.2016

 

 

                                                                                             Ing.  Remo  C i c u t t o                          

                                                                                   predseda Komisie výstavby a dopravy             

 

 

*/ Pozn.:

    Bod č. 1 sa bude prerokovávať vo veľkej zasadačke MsÚ, II. posch., a to spoločne  s Komisiou pre legislatívu a právo, s Komisiou pre financie a podnikanie a Komisiou pre  šport a rekreáciu.