Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

         P O Z V Á N K A

 

Pozývam  Vás  na  13. zasadnutie  Komisie  pre výstavbu a dopravu,  ktoré  sa  uskutoční

 

dňa  6.6.2016 / v pondelok/ o 16,30 hod.                 

              na Mestskom úrade v Piešťanoch /v malej zasadačke MsÚ, II.posch./

 

 

Program: 

 

  1.  Obstarávanie zmien a doplnkov ÚPN CMZ Piešťany – úprava záväznej časti ÚPN CMZ v súvislosti s úpravou funkčných regulatívov

     (Predkladá: Ing. arch. Petra Konečná, referent - stavebné služby a doprava)

 

2.  Návrh na uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., lokalita Pod Párovcami, Piešťany.

     (Predkladá: Mgr. Eva Kresánková, referent – majetkové služby a VO)


3.  A/ Návrh na uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú   distribučnú, a.s., lokalita Holubyho, Piešťany.    

      B/ Návrh na zriadenie vecného bremena pre  MUDr. Martina Mrázika a Petru Mrázikovú,  lokalita Holubyho, Piešťany.

     (Predkladá: Mgr. Eva Kresánková, referent – majetkové služby a VO)

 

4.  Obchodná verejná súťaž v lokalite Vodárenská - návrh na prevod vlastníctva  nehnuteľnosti.

     (Predkladá: Mgr. Eva Kresánková, referent – majetkové služby a VO)

 

5.  Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2015 – Záverečný  účet.

     (Predkladá: Ing. Stanislav Mikuš, vedúci oddelenia finančných služieb)

 

6.  Rôzne.

  

 

 

 

 

 

                                                                                             Ing.  Remo  C i c u t t o                          

                                                                                   predseda Komisie výstavby a dopravy