Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V Á N K A

Pozývam  Vás  na  4. zasadnutie  Komisie  pre výstavbu a dopravu,  ktoré  sa  uskutoční

dňa  4.5.2015 / v pondelok/ o 16,30 hod. 

na Mestskom úrade v Piešťanoch v kancelárii č. 31, I. posch.

/úsek územného plánovania a architektúry/.

Program: 

1. Návrh na vklad majetku mesta Piešťany do majetku - základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a.s..

   (Predkladá: JUDr. Lívia Damboráková, ved. odboru org.-právneho,

                         Ing. Lucia Duračková, ved. odboru ekonomického)

2. Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany č. 10/2011 –  aktualizácia ÚPN, príloha 1, príloha 2, príloha 3, príloha 4, príloha 5

"bod bude prezentovaný o 17,00 hod na spoločnom zasadnutí komisií  pre financie a podnikanie, pre kultúru a názvoslovie, pre legislatívu a právo, pre výstavbu  a dopravu, vo veľkej zasadačke (č. dv. 50) na II. poschodí.“

(Predkladá: Ing.arch. Jana Vitková, Referát územnej správy)

3.  Rôzne.

    - prezentácia platnej územno-plánovacej dokumentácie mesta Piešťany v lokalite ul.  Rázusova

 

 

                                                                                             Ing.  Remo  C i c u t t o, v.r.                          

                                                                                   predseda Komisie výstavby a dopravy