Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V Á N K A

 

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre šport a rekreáciu MsZ Mesta Piešťany, ktoré sa uskutoční

dňa 19.07.2016 o 17,00 h na MsÚ, I. poschodie – zasadačka

 

 

Program:

1. Otvorenie

2. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016

3. Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpôžičke, lokalita Futbalový štadión

4. Dodatok k Nájomnej zmluve uzatvorenej medzi mestom Piešťany a spol. STASIN s.r.o.

5. Návrh dodatku č. 10 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3090605 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a ŠHK 37, s.r.o.

6.   Rôzne

7.   Záver

         

                                                                                       Mgr. Jozef Drahovský v.r.

                                                                          predseda komisie pre šport a rekreáciu