Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Pozvánka

 

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre školstvo a mládež,

ktoré sa uskutoční

dňa 30.11. 2015 o 15.30 h

na MsÚ, I. poschodie – malá zasadačka č.37.

 

PROGRAM:

 

1.  Otvorenie.


2.  Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., lokalita CVČ AHOJ – Piešťany, Teplická – Mgr. Eva Kresánková, referent oddelenia IT a MS.


3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času  zriadených na území iných obcí – Ing. Mária Zaťková, referent odd. sociálnych a školských služieb.

 

4. Rôzne.

 

5. Uznesenie a záver.

 

                                                                                            Ing. Iveta Babičová v.r.

                                                                                             predsedníčka KŠŠaM